Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 18. maj 2007

22. maj 2007

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 18. maj 2007, faldt guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 280 mio. euro. Faldet afspejlede tre centralbanker i Eurosystemets salg af guld (i overensstemmelse med centralbankaftalen om guld af 27. september 2004).

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 0,8 mia. euro til 146,3 mia. euro.

Eurosystemets beholdninger af omsættelige værdipapirer i euro udstedt af residenter i euroområdet (aktivpost 7) forblev praktisk taget uændrede og udgjorde 93,4 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 1 mia. euro til 624,1 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 1,2 mia. euro til 41,2 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 5 mia. euro til 431 mia. euro. Tirsdag den 15. maj 2007 udløb en primær markedsoperation på 276 mia. euro, og en ny på 281 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,2 mia. euro (mod 0,1 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 0,2 mia. euro (mod 0,1 mia. euro i ugen før).

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 3,7 mia. euro til 189,6 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 180.215 −280
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 142.286 −135
2.1 Tilgodehavender hos IMF 9.660 93
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 132.626 −228
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 24.569 −433
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 15.098 102
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 15.098 102
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 431.243 5.098
5.1 Primære markedsoperationer 281.000 4.999
5.2 Langfristede markedsoperationer 149.999 0
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 244 99
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 13.782 −338
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 93.424 −30
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 37.657 1
9 Andre aktiver 230.719 763
Aktiver i alt 1.168.993 4.748
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 624.065 999
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 189.855 3.770
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 189.612 3.675
2.2 Indlånsfacilitet 238 90
2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 5 5
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 139 9
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 49.854 552
5.1 Offentlig forvaltning og service 41.205 1.226
5.2 Andre forpligtelser 8.649 −674
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 20.106 622
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 159 −1
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 14.789 −1.362
8.1 Indlån og andre forpligtelser 14.789 −1.362
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 5.578 0
10 Andre forpligtelser 70.598 159
11 Revalueringskonti 125.521 0
12 Kapital og reserver 68.329 0
Passiver i alt 1.168.993 4.748

Medie- og pressehenvendelser