Kryteria wyszukiwania
Home Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 18 maja 2007 r.

22 maja 2007 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu kończącym się 18 maja 2007 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) obniżył się o 280 mln euro w wyniku sprzedaży złota przez trzy banki centralne Eurosystemu (zgodnie z Umową banków centralnych w sprawie złota z 27 września 2004 r.).

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) wzrosła o 0,8 mld euro do poziomu 146,3 mld euro.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych rezydentów obszaru euro w euro w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7) pozostały na praktycznie niezmienionym poziomie 93,4 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) wzrósł o 1 mld euro do poziomu 624,1 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 1,2 mld euro do poziomu 41,2 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 5 mld euro do poziomu 431 mld euro. We wtorek, 15 maja 2007 r., przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 276 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 281 mld euro.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,2 mld euro (w porównaniu z 0,1 mld euro w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 0,2 mld euro (w porównaniu z 0,1 mld euro w poprzednim tygodniu).

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych obszaru euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 3,7 mld euro do poziomu 189,6 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 180.215 −280
2 Należności od nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 142.286 −135
2.1 Należności od MFW 9.660 93
2.2 Rachunki w bankach i inwestycje w papiery wartościowe, udzielone kredyty oraz inne aktywa zagraniczne 132.626 −228
3 Należności od rezydentów obszaru euro w walutach obcych 24.569 −433
4 Należności od nierezydentów obszaru euro w euro 15.098 102
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe oraz udzielone kredyty 15.098 102
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 431.243 5.098
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 281.000 4.999
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 149.999 0
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym na koniec dnia 244 99
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro 13.782 −338
7 Papiery wartościowe rezydentów obszaru euro w euro 93.424 −30
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 37.657 1
9 Pozostałe aktywa 230.719 763
Aktywa razem 1.168.993 4.748
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 624.065 999
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 189.855 3.770
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 189.612 3.675
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 238 90
2.3 Depozyty terminowe 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 5 5
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro 139 9
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec pozostałych rezydentów obszaru euro w euro 49.854 552
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 41.205 1.226
5.2 Pozostałe zobowiązania 8.649 −674
6 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w euro 20.106 622
7 Zobowiązania wobec rezydentów obszaru euro w walutach obcych 159 −1
8 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 14.789 −1.362
8.1 Zobowiązania z tytułu depozytów, prowadzonych rachunków oraz pozostałe zobowiązania 14.789 −1.362
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 5.578 0
10 Pozostałe zobowiązania 70.598 159
11 Różnice z aktualizacji wyceny 125.521 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 68.329 0
Pasywa razem 1.168.993 4.748
KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami