Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 18. květnu 2007

22. května 2007

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 18. května 2007 odpovídal pokles objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) o 280 mil. EUR prodeji zlata, který prováděly tři centrální banky Eurosystému (v souladu s Dohodou centrálních bank o zlatě z 27. září 2004).

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) vzrostl o 0,8 mld. EUR na 146,3 mld. EUR.

Objem obchodovatelných cenných papírů rezidentů eurozóny v eurech v držení Eurosystému (položka 7 na straně aktiv) zůstal prakticky beze změny na úrovni 93,4 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 1 mld. EUR na 624,1 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 1,2 mld. EUR na 41,2 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistá pozice Eurosystému vůči úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv minus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) se zvýšila o 5 mld. EUR na 431 mld. EUR. V úterý 15. května 2007 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 276 mld. EUR a byla vypořádána další v hodnotě 281 mld. EUR.

Pomocí mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,2 mld. EUR (zatímco během předchozího týdne to bylo 0,1 mld. EUR), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 0,2 mld. EUR (oproti 0,1 mld. EUR během předchozího týdne).

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 3,7 mld. EUR na 189,6 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 180 215 −280
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 142 286 −135
2.1 Pohledávky za MMF 9 660 93
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 132 626 −228
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 24 569 −433
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 15 098 102
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 15 098 102
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 431 243 5 098
5.1 Hlavní refinanční operace 281 000 4 999
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 149 999 0
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 244 99
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 13 782 −338
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 93 424 −30
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 37 657 1
9 Ostatní aktiva 230 719 763
Aktiva celkem 1 168 993 4 748
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 624 065 999
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 189 855 3 770
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 189 612 3 675
2.2 Vkladová facilita 238 90
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 5 5
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 139 9
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 49 854 552
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 41 205 1 226
5.2 Ostatní závazky 8 649 −674
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 20 106 622
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 159 −1
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 14 789 −1 362
8.1 Vklady a ostatní závazky 14 789 −1 362
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 5 578 0
10 Ostatní pasiva 70 598 159
11 Účty přecenění 125 521 0
12 Kapitál a rezervní fondy 68 329 0
Pasiva celkem 1 168 993 4 748

Kontakty pro média