Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 18 mei 2007

22 mei 2007

Posten die niet verband houden met monetaire-beleidstransacties

In de week die eindigde op 18 mei 2007 was de daling van EUR 280 miljoen in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de verkoop, in overeenstemming met de “Central Bank Gold Agreement” (Goudakkoord tussen de Centrale Banken) van 27 september 2004, van goud door drie centrale banken van het Eurosysteem.

De netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 0,8 miljard naar EUR 146,3 miljard.

De door het Eurosysteem aangehouden verhandelbare waardepapieren die zijn uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied en die luiden in euro (actiefpost 7) bleven vrijwel onveranderd op EUR 93,4 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 1 miljard naar EUR 624,1 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 1,2 miljard naar EUR 41,2 miljard.

Posten die verband houden met monetaire-beleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 5 miljard naar EUR 431 miljard. Op dinsdag 15 mei 2007 verviel een basis-herfinancieringstransactie van EUR 276 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 281 miljard verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) bedroeg EUR 0,2 miljard (vergeleken met EUR 0,1 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 0,2 miljard was (vergeleken met EUR 0,1 miljard in de voorafgaande week).

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 3,7 miljard naar EUR 189,6 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 180.215 −280
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 142.286 −135
2.1 Vorderingen op het IMF 9.660 93
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 132.626 −228
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 24.569 −433
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 15.098 102
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 15.098 102
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 431.243 5.098
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 281.000 4.999
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 149.999 0
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 244 99
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 13.782 −338
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 93.424 −30
8 Overheidsschuld, luidende in euro 37.657 1
9 Overige activa 230.719 763
Totaal activa 1.168.993 4.748
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 624.065 999
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 189.855 3.770
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 189.612 3.675
2.2 Depositofaciliteit 238 90
2.3 Termijndeposito's 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 5 5
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 139 9
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 49.854 552
5.1 Overheid 41.205 1.226
5.2 Overige verplichtingen 8.649 −674
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 20.106 622
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 159 −1
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 14.789 −1.362
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 14.789 −1.362
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 5.578 0
10 Overige passiva 70.598 159
11 Herwaarderingsrekeningen 125.521 0
12 Kapitaal en reserves 68.329 0
Totaal passiva 1.168.993 4.748

Contactpersonen voor de media