Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika Euro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 18. máju 2007

22. mája 2007

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 18. mája 2007 došlo k poklesu v stave zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) o 280 mil. EUR v dôsledku predaja zlata, ktorý uskutočnili tri centrálne banky Eurosystému (v súlade so Zmluvou centrálnych bánk o zlate z 27. septembra 2004).

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa zvýšila o 0,8 mld. EUR na 146,3 mld. EUR.

Objem obchodovateľných cenných papierov rezidentov eurozóny v eurách v držbe Eurosystému (položka 7 na strane aktív) sa v podstate nezmenil a predstavuje 93,4 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) sa zvýšila o 1 mld. EUR na 624,1 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) vzrástol o 1,2 mld. EUR na 41,2 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa zvýšil o 5 mld. EUR na 431 mld. EUR. V utorok 15. mája 2007 bol splatný hlavný refinančný obchod v objeme 276 mld. EUR a bol uzavretý ďalší vo výške 281 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných obchodov (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,2 mld. EUR (v porovnaní s 0,1 mld. EUR v predchádzajúcom týždni). Objem  jednodňových sterilizačných obchodov (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval tiež 0,2 mld. EUR (v porovnaní s 0,1 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

V dôsledku všetkých transakcií sa zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) zvýšil o 3,7 mld. EUR na 189,6 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 180 215 −280
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 142 286 −135
2.1 Pohľadávky voči MMF 9 660 93
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 132 626 −228
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 24 569 −433
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 15 098 102
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 15 098 102
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 431 243 5 098
5.1 Hlavné refinančné obchody 281 000 4 999
5.2 Dlhodobejšie refinančné obchody 149 999 0
5.3 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné obchody 0 0
5.5 Jednodňové refinančné obchody 244 99
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 13 782 −338
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 93 424 −30
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 37 657 1
9 Ostatné aktíva 230 719 763
Úhrn aktív 1 168 993 4 748
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 624 065 999
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 189 855 3 770
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 189 612 3 675
2.2 Jednodňové sterilizačné obchody 238 90
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 5 5
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 139 9
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 49 854 552
5.1 Verejná správa 41 205 1 226
5.2 Ostatné záväzky 8 649 −674
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 20 106 622
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 159 −1
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 14 789 −1 362
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 14 789 −1 362
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 5 578 0
10 Ostatné pasíva 70 598 159
11 Účty precenenia 125 521 0
12 Kapitál a rezervy 68 329 0
Úhrn pasív 1 168 993 4 748
KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá