Meklēšanas opcijas
Home Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ieteikumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2007. gada 18. maijā

2007. gada 22. maijā

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2007. gada 18. maijā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 280 milj. euro, trim Eurosistēmas centrālajām bankām pārdodot zeltu (saskaņā ar 2004. gada 27. septembra Centrālo banku nolīgumu par zeltu).

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) palielinājās par 0.8 mljrd. euro (līdz 146.3 mljrd. euro).

Eurosistēmas brīvi pārdodamo euro zonas rezidentu vērtspapīru euro (7. aktīvu postenis) apjoms faktiski nemainījās (93.4 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 1 mljrd. euro (līdz 624.1 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 1.2 mljrd. euro (līdz 41.2 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 5 mljrd. euro (līdz 431 mljrd. euro). Otrdien, 2007. gada 15. maijā galvenajai refinansēšanas operācijai 276 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 281 mljrd. euro apmērā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.2 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 0.1 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.2 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 0.1 mljrd. euro).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 3.7 mljrd. euro (līdz 189.6 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 180,215 −280
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 142,286 −135
2.1 SVF debitoru parādi 9,660 93
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 132,626 −228
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 24,569 −433
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 15,098 102
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 15,098 102
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 431,243 5,098
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 281,000 4,999
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 149,999 0
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 244 99
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 13,782 −338
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 93,424 −30
8 Valdības parāds euro 37,657 1
9 Pārējie aktīvi 230,719 763
Kopā aktīvi 1,168,993 4,748
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 624,065 999
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 189,855 3,770
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 189,612 3,675
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 238 90
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 5 5
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 139 9
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 49,854 552
5.1 Saistības pret valdību 41,205 1,226
5.2 Pārējās saistības 8,649 −674
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 20,106 622
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 159 −1
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 14,789 −1,362
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 14,789 −1,362
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 5,578 0
10 Pārējās saistības 70,598 159
11 Pārvērtēšanas konti 125,521 0
12 Kapitāls un rezerves 68,329 0
Kopā pasīvi 1,168,993 4,748
KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem