Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 18 maj 2007

22 maj 2007

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 18 maj 2007 motsvarade minskningen på 280 miljoner EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) försäljning av guld av tre nationella centralbanker i Eurosystemet (i enlighet med centralbankernas överenskommelse om guld av den 27 september 2004).

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 0,8 miljarder EUR till 146,3 miljarder EUR.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet (post 7 på tillgångssidan) var nästan oförändrat på 93,4 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 1 miljard EUR till 624,1 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 1,2 miljarder EUR till 41,2 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 5 miljarder EUR till 431 miljarder EUR. Tisdagen den 15 maj 2007 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 276 miljarder EUR och ersattes med en ny på 281 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 0,2 miljarder EUR (jämfört med 0,1 miljard EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 0,2 miljarder EUR (jämfört med 0,1 miljard EUR föregående vecka).

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 3,7 miljarder EUR till 189,6 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 180.215 −280
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 142.286 −135
2.1 Fordringar på IMF 9.660 93
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 132.626 −228
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 24.569 −433
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 15.098 102
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 15.098 102
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 431.243 5.098
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 281.000 4.999
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 149.999 0
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 244 99
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 13.782 −338
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 93.424 −30
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 37.657 1
9 Övriga tillgångar 230.719 763
Summa tillgångar 1.168.993 4.748
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 624.065 999
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 189.855 3.770
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 189.612 3.675
2.2 Inlåningsfacilitet 238 90
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 5 5
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 139 9
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 49.854 552
5.1 Offentliga sektorn 41.205 1.226
5.2 Övriga skulder 8.649 −674
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 20.106 622
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 159 −1
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 14.789 −1.362
8.1 Inlåning och övriga skulder 14.789 −1.362
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 5.578 0
10 Övriga skulder 70.598 159
11 Värderegleringskonton 125.521 0
12 Eget kapital 68.329 0
Summa skulder 1.168.993 4.748

Kontakt för media