Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 27 april 2007

2 maj 2007

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 27 april 2007 motsvarade minskningen på 195 miljoner EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) försäljning av guld av två nationella centralbanker i Eurosystemet (i enlighet med centralbankernas överenskommelse om guld av den 27 september 2004).

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 0,1 miljard EUR till 145,3 miljarder EUR.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet (post 7 på tillgångssidan) ökade med 1,9 miljarder EUR till 92,4 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 3,8 miljarder EUR till 619,7 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 5,2 miljarder EUR till 60,8 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 8,5 miljarder EUR till 439,9 miljarder EUR. Onsdagen den 25 april 2007 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 281,5 miljarder EUR och ersattes med en ny på 288,5 miljarder EUR. Fredagen den 27 april förföll en långfristig refinansieringstransaktion på 50 miljarder EUR och ersattes med en ny på 50 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 1,5 miljarder EUR (jämfört med nästan noll föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var nästan noll (som föregående vecka).

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 0,1 miljard EUR till 183,6 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 180.703 −195
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 142.051 1.720
2.1 Fordringar på IMF 9.640 −129
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 132.411 1.849
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 25.014 120
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 14.463 −887
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 14.463 −887
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 440.018 8.470
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 288.500 6.998
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 149.999 −2
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 1.519 1.490
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 −16
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 15.800 1.625
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 92.358 1.872
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 39.240 −43
9 Övriga tillgångar 226.661 −619
Summa tillgångar 1.176.308 12.063
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 619.662 3.845
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 183.664 −111
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 183.574 −58
2.2 Inlåningsfacilitet 18 −19
2.3 Inlåning med fast löptid 64 −39
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 8 5
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 127 −6
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 69.973 5.380
5.1 Offentliga sektorn 60.825 5.213
5.2 Övriga skulder 9.148 167
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 19.521 996
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 296 139
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 15.878 1.756
8.1 Inlåning och övriga skulder 15.878 1.756
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 5.578 0
10 Övriga skulder 67.760 62
11 Värderegleringskonton 125.521 0
12 Eget kapital 68.328 2
Summa skulder 1.176.308 12.063

Kontakt för media