Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 27. aprila 2007

2. maj 2007

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 27. aprila 2007, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 195 milijonov EUR, kar je posledica prodaje zlata dveh centralnih bank Eurosistema (skladno s Sporazumom centralnih bank o zlatu z dne 27. septembra 2004).

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zmanjšalo za 0,1 milijarde EUR na 145,3 milijarde EUR.

Imetje Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih rezidentov euroobmočja v eurih (postavka sredstev 7) se je povečalo za 1,9 milijarde EUR na 92,4 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 3,8 milijarde EUR na 619,7 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 5,2 milijarde EUR na 60,8 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je povečalo za 8,5 milijarde EUR na 439,9 milijarde EUR. V sredo, 25. aprila 2007, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 281,5 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 288,5 milijarde EUR. V petek, 27. aprila 2007, je zapadla operacija dolgoročnejšega refinanciranja v višini 50 milijard EUR, poravnana je bila nova v višini 50 milijard EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 1,5 milijarde EUR (prejšnji teden je bila skoraj enaka nič), medtem ko je bila uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) skoraj enaka nič (tako kot prejšnji teden).

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 0,1 milijarde EUR na 183,6 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 180.703 −195
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 142.051 1.720
2.1 Terjatve do MDS 9.640 −129
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 132.411 1.849
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 25.014 120
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 14.463 −887
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 14.463 −887
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 440.018 8.470
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 288.500 6.998
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 149.999 −2
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 1.519 1.490
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 0 −16
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 15.800 1.625
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 92.358 1.872
8 Dolg širše države v EUR 39.240 −43
9 Druga sredstva 226.661 −619
Skupaj sredstva 1.176.308 12.063
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 619.662 3.845
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 183.664 −111
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 183.574 −58
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 18 −19
2.3 Vezane vloge 64 −39
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 8 5
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 127 −6
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 69.973 5.380
5.1 Širša država 60.825 5.213
5.2 Druge obveznosti 9.148 167
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 19.521 996
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 296 139
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 15.878 1.756
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 15.878 1.756
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 5.578 0
10 Druge obveznosti 67.760 62
11 Računi prevrednotenja 125.521 0
12 Kapital in rezerve 68.328 2
Skupaj obveznosti 1.176.308 12.063

Stiki za medije