Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 27. aprílu 2007

2. mája 2007

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 27. apríla 2007 došlo k poklesu v stave zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) o 195 mil. EUR v dôsledku predaja zlata, ktorý uskutočnili dve centrálne banky Eurosystému (v súlade so Zmluvou centrálnych bánk o zlate z 27. septembra 2004).

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa znížila o 0,1 mld. EUR na 145,3 mld. EUR.

Objem obchodovateľných cenných papierov rezidentov eurozóny v eurách v držbe Eurosystému (položka 7 na strane aktív) sa zvýšil o 1,9 mld. EUR na 92,4 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) stúpla o 3,8 mld. EUR na 619,7 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa zvýšil o 5,2 mld. EUR na 60,8 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa zvýšil o 8,5 mld. EUR na 439,9 mld. EUR. V stredu 25. apríla 2007 bol splatný hlavný refinančný obchod v objeme 281,5 mld. EUR a bol uzavretý ďalší vo výške 288,5 mld. EUR. V piatok 27. apríla 2007 bol splatný dlhodobejší refinančný obchod v objeme 50 mld. EUR a bol uzavretý ďalší v rovnakej výške.

Objem jednodňových refinančných obchodov (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 1,5 mld. EUR (v predchádzajúcom týždni bol takmer nulový), zatiaľ čo objem  jednodňových sterilizačných obchodov (položka 2.2 na strane pasív) bol takmer nulový (podobne ako v predchádzajúcom týždni).

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

V dôsledku všetkých transakcií sa zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) znížil o 0,1 mld. EUR na 183,6 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 180 703 −195
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 142 051 1 720
2.1 Pohľadávky voči MMF 9 640 −129
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 132 411 1 849
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 25 014 120
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 14 463 −887
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 14 463 −887
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 440 018 8 470
5.1 Hlavné refinančné obchody 288 500 6 998
5.2 Dlhodobejšie refinančné obchody 149 999 −2
5.3 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné obchody 0 0
5.5 Jednodňové refinančné obchody 1 519 1 490
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 0 −16
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 15 800 1 625
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 92 358 1 872
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 39 240 −43
9 Ostatné aktíva 226 661 −619
Úhrn aktív 1 176 308 12 063
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 619 662 3 845
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 183 664 −111
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 183 574 −58
2.2 Jednodňové sterilizačné obchody 18 −19
2.3 Termínované vklady 64 −39
2.4 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 8 5
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 127 −6
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 69 973 5 380
5.1 Verejná správa 60 825 5 213
5.2 Ostatné záväzky 9 148 167
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 19 521 996
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 296 139
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 15 878 1 756
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 15 878 1 756
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 5 578 0
10 Ostatné pasíva 67 760 62
11 Účty precenenia 125 521 0
12 Kapitál a rezervy 68 328 2
Úhrn pasív 1 176 308 12 063

Kontakt pre médiá