Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2007. gada 27. aprīlī

2007. gada 2. maijā

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2007. gada 27. aprīlī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 195 milj. euro, divām Eurosistēmas centrālajām bankām pārdodot zeltu (saskaņā ar 2004. gada 27. septembra Centrālo banku nolīgumu par zeltu).

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) samazinājās par 0.1 mljrd. euro (līdz 145.3 mljrd. euro).

Eurosistēmas brīvi pārdodamo euro zonas rezidentu vērtspapīru euro (7. aktīvu postenis) apjoms pieauga par 1.9 mljrd. euro (līdz 92.4 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 3.8 mljrd. euro (līdz 619.7 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 5.2 mljrd. euro (līdz 60.8 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 8.5 mljrd. euro (līdz 439.9 mljrd. euro). Trešdien, 2007. gada 25. aprīlī galvenajai refinansēšanas operācijai 281.5 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 288.5 mljrd. euro apmērā. Piektdien, 2007. gada 27. aprīlī ilgāka termiņa refinansēšanas operācijai 50 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 50 mljrd. euro apmērā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 1.5 mljrd. (iepriekšējā nedēļā – faktiski nulle), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija faktiski nulle (tāds pats kā iepriekšējā nedēļā).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 0.1 mljrd. euro (līdz 183.6 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 180,703 −195
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 142,051 1,720
2.1 SVF debitoru parādi 9,640 −129
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 132,411 1,849
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 25,014 120
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 14,463 −887
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 14,463 −887
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 440,018 8,470
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 288,500 6,998
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 149,999 −2
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 1,519 1,490
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 −16
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 15,800 1,625
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 92,358 1,872
8 Valdības parāds euro 39,240 −43
9 Pārējie aktīvi 226,661 −619
Kopā aktīvi 1,176,308 12,063
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 619,662 3,845
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 183,664 −111
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 183,574 −58
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 18 −19
2.3 Termiņnoguldījumi 64 −39
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 8 5
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 127 −6
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 69,973 5,380
5.1 Saistības pret valdību 60,825 5,213
5.2 Pārējās saistības 9,148 167
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 19,521 996
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 296 139
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 15,878 1,756
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 15,878 1,756
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 5,578 0
10 Pārējās saistības 67,760 62
11 Pārvērtēšanas konti 125,521 0
12 Kapitāls un rezerves 68,328 2
Kopā pasīvi 1,176,308 12,063

Kontaktinformācija presei