De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 27 april 2007

2 mei 2007

Posten die niet verband houden met monetaire-beleidstransacties

In de week die eindigde op 27 april 2007 was de daling van EUR  195 miljoen in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de verkoop, in overeenstemming met de “Central Bank Gold Agreement” (Goudakkoord tussen de Centrale Banken) van 27 september 2004, van goud door twee centrale banken van het Eurosysteem.

De netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 0,1 miljard naar EUR 145,3 miljard.

De door het Eurosysteem aangehouden verhandelbare waardepapieren die zijn uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied en die luiden in euro (actiefpost 7) stegen met EUR 1,9 miljard naar EUR 92,4 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 3,8 miljard naar EUR 619,7 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 5,2 miljard naar EUR 60,8 miljard.

Posten die verband houden met monetaire-beleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 8,5 miljard naar EUR 439,9 miljard. Op woensdag 25 april 2007 verviel een basis-herfinancieringstransactie van EUR 281,5 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 288,5 miljard verrekend. Op vrijdag 27 april 2007 verviel een langerlopende herfinancieringstransactie van EUR 50 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 50 miljard verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) bedroeg EUR 1,5 miljard (vergeleken met vrijwel nihil in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) vrijwel nihil was (als in de voorafgaande week).

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 0,1 miljard naar EUR 183,6 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 180.703 −195
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 142.051 1.720
2.1 Vorderingen op het IMF 9.640 −129
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 132.411 1.849
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 25.014 120
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 14.463 −887
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 14.463 −887
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 440.018 8.470
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 288.500 6.998
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 149.999 −2
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 1.519 1.490
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 −16
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 15.800 1.625
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 92.358 1.872
8 Overheidsschuld, luidende in euro 39.240 −43
9 Overige activa 226.661 −619
Totaal activa 1.176.308 12.063
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 619.662 3.845
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 183.664 −111
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 183.574 −58
2.2 Depositofaciliteit 18 −19
2.3 Termijndeposito's 64 −39
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 8 5
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 127 −6
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 69.973 5.380
5.1 Overheid 60.825 5.213
5.2 Overige verplichtingen 9.148 167
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 19.521 996
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 296 139
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 15.878 1.756
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 15.878 1.756
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 5.578 0
10 Overige passiva 67.760 62
11 Herwaarderingsrekeningen 125.521 0
12 Kapitaal en reserves 68.328 2
Totaal passiva 1.176.308 12.063

Contactpersonen voor de media