Eurosystemets konsoliderede balance pr. 27. april 2007

2. maj 2007

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 27. april 2007, faldt guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 195 mio. euro som følge af to centralbanker i Eurosystemets salg af guld (i overensstemmelse med centralbankaftalen om guld af 27. september 2004).

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 0,1 mia. euro til 145,3 mia. euro.

Eurosystemets beholdninger af omsættelige værdipapirer i euro udstedt af residenter i euroområdet (aktivpost 7) steg med 1,9 mia. euro til 92,4 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 3,8 mia. euro til 619,7 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 5,2 mia. euro til 60,8 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 8,5 mia. euro til 439,9 mia. euro. Onsdag den 25. april 2007 udløb en primær markedsoperation på 281,5 mia. euro, og en ny på 288,5 mia. euro blev afviklet. Fredag den 27. april 2007 udløb en langfristet markedsoperation på 50 mia. euro, og en ny på 50 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 1,5 mia. euro (mod praktisk taget nul i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) var praktisk taget nul (som i ugen før).

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 0,1 mia. euro til 183,6 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 180.703 −195
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 142.051 1.720
2.1 Tilgodehavender hos IMF 9.640 −129
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 132.411 1.849
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 25.014 120
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 14.463 −887
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 14.463 −887
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 440.018 8.470
5.1 Primære markedsoperationer 288.500 6.998
5.2 Langfristede markedsoperationer 149.999 −2
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 1.519 1.490
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 0 −16
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 15.800 1.625
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 92.358 1.872
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 39.240 −43
9 Andre aktiver 226.661 −619
Aktiver i alt 1.176.308 12.063
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 619.662 3.845
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 183.664 −111
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 183.574 −58
2.2 Indlånsfacilitet 18 −19
2.3 Indskud med fast løbetid 64 −39
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 8 5
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 127 −6
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 69.973 5.380
5.1 Offentlig forvaltning og service 60.825 5.213
5.2 Andre forpligtelser 9.148 167
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 19.521 996
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 296 139
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 15.878 1.756
8.1 Indlån og andre forpligtelser 15.878 1.756
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 5.578 0
10 Andre forpligtelser 67.760 62
11 Revalueringskonti 125.521 0
12 Kapital og reserver 68.328 2
Passiver i alt 1.176.308 12.063

Medie- og pressehenvendelser