Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 27. aprill 2007

2. mai 2007

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

27. aprillil 2007 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 195 miljoni euro võrra. Selle tingis eurosüsteemi kahe keskpanga sooritatud kullamüük (kooskõlas keskpankade 27. septembri 2004. aasta kullakokkuleppega).

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes 0,1 miljardi euro võrra 145,3 miljardi euroni.

Eurosüsteemi eurodes nomineeritud ja euroala residentidele kuuluvate likviidsete väärtpaberite (varade kirje 7) maht kasvas 1,9 miljardi euro võrra 92,4 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) kasvas 3,8 miljardi euro võrra 619,7 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) kasvasid 5,2 miljardi euro võrra 60,8 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 8,5 miljardi euro võrra 439,9 miljardi euroni. Kolmapäeval, 25. aprillil 2007 möödus 281,5 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 288,5 miljardit eurot. Reedel, 27. aprillil 2007 möödus 50 miljardi euro suuruse pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 50 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 1,5 miljardi euro ulatuses (eelmisel nädalal laenamise püsivõimalust praktiliselt ei kasutatud) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) praktiliselt ei kasutatud (vastab ligikaudu eelmise nädala tasemele).

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 0,1 miljardi euro võrra 183,6 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 180 703 −195
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 142 051 1 720
2.1 Nõuded RVFle 9 640 −129
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 132 411 1 849
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 25 014 120
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 14 463 −887
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 14 463 −887
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 440 018 8 470
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 288 500 6 998
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 149 999 −2
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 1 519 1 490
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 −16
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 15 800 1 625
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 92 358 1 872
8 Valitsussektori võlg eurodes 39 240 −43
9 Muud varad 226 661 −619
Varad kokku 1 176 308 12 063
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 619 662 3 845
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 183 664 −111
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 183 574 −58
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 18 −19
2.3 Tähtajalised hoiused 64 −39
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 8 5
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 127 −6
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 69 973 5 380
5.1 Valitsussektor 60 825 5 213
5.2 Muud kohustused 9 148 167
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 19 521 996
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 296 139
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 15 878 1 756
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 15 878 1 756
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 5 578 0
10 Muud kohustused 67 760 62
11 Ümberhindluskontod 125 521 0
12 Kapital ja reservid 68 328 2
Kohustused kokku 1 176 308 12 063

Kontaktandmed