Консолидиран финансов отчет на Еуросистемата към 27 април 2007 г.

2 май 2007 г.

Показатели, несвързани с операции по паричната политика

Намалението със 195 млн. EUR на показателя злато и вземания в злато (т. 1 от активите) през седмицата, която приключва на 27 април 2007 г., отразява извършените продажби на злато (съгласно Споразумението на централните банки за златото от 27 септември 2004 г.) от две централни банки от Еуросистемата.

Нетната позиция на Еуросистемата в чуждестранна валута (т.т. 2 и 3 от активите минус т.т. 7, 8 и 9 от пасивите) намалява с 0,1 млрд. EUR до 145,3 млрд. EUR.

Наличностите на Еуросистемата от търгуеми ценни книжа на резиденти на Еурозоната, деноминирани в еуро (т. 7 от активите), отбелязват увеличение с 1,9 млрд. EUR до 92,4 млрд. EUR. Банкнотите в обращение (т. 1 от пасивите) се увеличават с 3,8 млрд. EUR до 619,7 млрд. EUR. . Задълженията към сектор „Държавно управление” (т. 5.1 от пасивите) се увеличават с 5,2 млрд. EUR до 60,8 млрд. EUR.

Показатели, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Еуросистемата за кредитни институции (т. 5 от активите минус т.т. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва увеличение с 8,5 млрд. EUR до 439,9 млрд. EUR. На 25 април 2007 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 281,5 млрд. EUR и бе договорена нова на стойност 288,5 млрд. EUR. На 27 април 2007 г., петък, настъпи падежът на дългосрочна операция по рефинансиране в размер на 50 млрд. EUR и бе договорена нова на стойност 50 млрд. EUR.

Използваното пределно кредитно улеснение (т. 5.5 от активите) възлиза на 1,5 млрд. EUR (при почти нулева стойност през предходната седмица), докато използваното депозитно улеснение (т. 2.2 от пасивите) е с почти нулева стойност (при приблизително същата стойност през предходната седмица).

Разплащателни сметки на кредитните институции от Еурозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Еуросистемата (т. 2.I от пасивите) се отчита спад от 0,1 млрд. EUR до 183,6 млрд. EUR.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 180 703 −195
2 Вземания от резиденти извън еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута 142 051 1 720
2.1 Вземания от МВФ 9 640 −129
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 132 411 1 849
3 Вземания от резиденти от еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута 25 014 120
4 Вземания от резиденти извън еурозоната, деноминирани в еуро 14 463 −887
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 14 463 −887
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Валутен механизъм ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еурозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в еуро 440 018 8 470
5.1 Основни операции по рефинансиране 288 500 6 998
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 149 999 −2
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно средство 1 519 1 490
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 −16
6 Други вземания от кредитни институции от еурозоната, деноминирани в еуро 15 800 1 625
7 Ценни книжа на резиденти от еурозоната, деноминирани в еуро 92 358 1 872
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в еуро 39 240 −43
9 Други активи 226 661 −619
Общо активи 1 176 308 12 063
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 619 662 3 845
2 Задължения към кредитни институции от еурозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в еуро 183 664 −111
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 183 574 −58
2.2 Депозитно улеснение 18 −19
2.3 Срочни депозити 64 −39
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 8 5
3 Други задължения към кредитни институции от еурозоната, деноминирани в еуро 127 −6
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еурозоната, деноминирани в еуро 69 973 5 380
5.1 Сектор „Държавно управление“ 60 825 5 213
5.2 Други задължения 9 148 167
6 Задължения към резиденти извън еурозоната, деноминирани в еуро 19 521 996
7 Задължения към резиденти от еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута 296 139
8 Задължения към резиденти извън еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута 15 878 1 756
8.1 Депозити, салда и други задължения 15 878 1 756
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Валутен механизъм ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 5 578 0
10 Други задължения 67 760 62
11 Сметки за преоценка 125 521 0
12 Капитал и резерви 68 328 2
Общо пасиви 1 176 308 12 063

Данни за контакт за медиите