Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 27 kwietnia 2007 r.

2 maja 2007 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu kończącym się 27 kwietnia 2007 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) obniżył się o 195 mln euro w wyniku sprzedaży złota przez dwa banki centralne Eurosystemu (zgodnie z Umową banków centralnych w sprawie złota z 27 września 2004 r.).

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 0,1 mld euro do poziomu 145,3 mld euro.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych rezydentów obszaru euro w euro w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7) wzrosły o 1,9 mld euro do poziomu 92,4 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) wzrósł o 3,8 mld euro do poziomu 619,7 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 5,2 mld euro do poziomu 60,8 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 8,5 mld euro do poziomu 439,9 mld euro. W środę, 25 kwietnia 2007 r., przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 281,5 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 288,5 mld euro. W piątek, 27 kwietnia 2007 r., przypadł termin zapadalności dłuższej operacji refinansującej w kwocie 50 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 50 mld euro.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 1,5 mld euro (w porównaniu z bliskim zera wykorzystaniem w poprzednim tygodniu), natomiast wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) było bliskie zeru (podobnie jak w poprzednim tygodniu).

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych obszaru euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 0,1 mld euro do poziomu 183,6 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 180.703 −195
2 Należności od nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 142.051 1.720
2.1 Należności od MFW 9.640 −129
2.2 Rachunki w bankach i inwestycje w papiery wartościowe, udzielone kredyty oraz inne aktywa zagraniczne 132.411 1.849
3 Należności od rezydentów obszaru euro w walutach obcych 25.014 120
4 Należności od nierezydentów obszaru euro w euro 14.463 −887
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe oraz udzielone kredyty 14.463 −887
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 440.018 8.470
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 288.500 6.998
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 149.999 −2
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym na koniec dnia 1.519 1.490
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 −16
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro 15.800 1.625
7 Papiery wartościowe rezydentów obszaru euro w euro 92.358 1.872
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 39.240 −43
9 Pozostałe aktywa 226.661 −619
Aktywa razem 1.176.308 12.063
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 619.662 3.845
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 183.664 −111
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 183.574 −58
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 18 −19
2.3 Depozyty terminowe 64 −39
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 8 5
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro 127 −6
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec pozostałych rezydentów obszaru euro w euro 69.973 5.380
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 60.825 5.213
5.2 Pozostałe zobowiązania 9.148 167
6 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w euro 19.521 996
7 Zobowiązania wobec rezydentów obszaru euro w walutach obcych 296 139
8 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 15.878 1.756
8.1 Zobowiązania z tytułu depozytów, prowadzonych rachunków oraz pozostałe zobowiązania 15.878 1.756
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 5.578 0
10 Pozostałe zobowiązania 67.760 62
11 Różnice z aktualizacji wyceny 125.521 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 68.328 2
Pasywa razem 1.176.308 12.063

Kontakt z mediami