Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2007 m. balandžio 27 d.

2007 m. gegužės 2 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2007 m. balandžio 27 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 195 mln. eurų dėl dviejų Eurosistemos centrinių bankų atlikto aukso pardavimo (vadovaujantis 2004 m. rugsėjo 27 d. Centrinio banko aukso sutartimi).

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,1 mlrd. eurų – iki 145,3 mlrd. eurų,

Eurosistemoje sukauptos euro zonos rezidentų apyvartinių vertybinių popierių eurais atsargos (7 straipsnis turto dalyje) padidėjo 1,9 mlrd. eurų – iki 92,4 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 3,8 mlrd. eurų – iki 619,7 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 5,2 mlrd. eurų – iki 60,8 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 8,5 mlrd. eurų – iki 439,9 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2007 m. balandžio 25 d., baigėsi 281,5 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 288,5 mlrd. eurų vertės operacija. Penktadienį, 2007 m. balandžio 27 d., baigėsi 50 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 50 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 1,5 mlrd. eurų (palyginti su beveik nuliniu praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo beveik nulinis (kaip ir praėjusią savaitę).

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių, Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,1 mlrd. eurų – iki 183,6 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 180 703 −195
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 142 051 1 720
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 9 640 −129
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 132 411 1 849
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 25 014 120
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 14 463 −887
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 14 463 −887
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 440 018 8 470
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 288 500 6 998
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 149 999 −2
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 1 519 1 490
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 −16
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 15 800 1 625
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 92 358 1 872
8 Valdžios skola eurais 39 240 −43
9 Kitas turtas 226 661 −619
Visas turtas 1 176 308 12 063
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 619 662 3 845
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 183 664 −111
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 183 574 −58
2.2 Indėlių galimybė 18 −19
2.3 Terminuotieji indėliai 64 −39
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 8 5
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 127 −6
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 69 973 5 380
5.1 Valdžiai 60 825 5 213
5.2 Kiti įsipareigojimai 9 148 167
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 19 521 996
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 296 139
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 15 878 1 756
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 15 878 1 756
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 5 578 0
10 Kiti įsipareigojimai 67 760 62
11 Perkainojimo sąskaitos 125 521 0
12 Kapitalas ir rezervai 68 328 2
Visi įsipareigojimai 1 176 308 12 063

Kontaktai žiniasklaidai