Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 27. dubnu 2007

2. května 2007

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 27. dubna 2007 odpovídal pokles objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) o 195 mil. EUR prodeji zlata, který prováděly dvě z centrálních bank Eurosystému (v souladu s Dohodou centrálních bank o zlatě z 27. září 2004).

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) poklesl o 0,1 mld. EUR na 145,3 mld. EUR.

Objem obchodovatelných cenných papírů rezidentů eurozóny v eurech v držení Eurosystému (položka 7 na straně aktiv) vzrostl o 1,9 mld. EUR na 92,4 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 3,8 mld. EUR na 619,7 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) se zvýšil o 5,2 mld. EUR na 60,8 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistá pozice Eurosystému vůči úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv minus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) se zvýšila o 8,5 mld. EUR na 439,9 mld. EUR. Ve středu 25. dubna 2007 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 281,5 mld. EUR a byla vypořádána další v hodnotě 288,5 mld. EUR. V pátek 27. dubna 2007 byla splatná dlouhodobější refinanční operace o objemu 50 mld. EUR a byla vypořádána další v hodnotě 50 mld. EUR.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 1,5 mld. EUR (na rozdíl od předchozího týdne, kdy zůstala tato facilita prakticky nevyužita), zatímco vkladová facilita (položka 2.2 na straně pasiv) zůstala prakticky nevyužita (obdobně jako během předchozího týdne).

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 0,1 mld. EUR na 183,6 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 180 703 −195
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 142 051 1 720
2.1 Pohledávky za MMF 9 640 −129
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 132 411 1 849
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 25 014 120
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 14 463 −887
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 14 463 −887
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 440 018 8 470
5.1 Hlavní refinanční operace 288 500 6 998
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 149 999 −2
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 1 519 1 490
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 −16
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 15 800 1 625
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 92 358 1 872
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 39 240 −43
9 Ostatní aktiva 226 661 −619
Aktiva celkem 1 176 308 12 063
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 619 662 3 845
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 183 664 −111
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 183 574 −58
2.2 Vkladová facilita 18 −19
2.3 Termínované vklady 64 −39
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 8 5
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 127 −6
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 69 973 5 380
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 60 825 5 213
5.2 Ostatní závazky 9 148 167
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 19 521 996
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 296 139
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 15 878 1 756
8.1 Vklady a ostatní závazky 15 878 1 756
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 5 578 0
10 Ostatní pasiva 67 760 62
11 Účty přecenění 125 521 0
12 Kapitál a rezervní fondy 68 328 2
Pasiva celkem 1 176 308 12 063

Kontakty pro média