Възможности за търсене
Home Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Eврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране

Консолидиран финансов отчет на Еуросистемата към 6 април 2007 г.

11 април 2007 г.

Показатели, несвързани с операции по паричната политика

Намалението със 189 млн. EUR на показателя злато и вземания в злато (т. 1 от активите) през седмицата, която приключва на 6 април 2007 г., отразява извършените продажби на злато (съгласно Споразумението на централните банки за златото от 27 септември 2004 г.) от две централни банки от Еуросистемата.

Нетната позиция на Еуросистемата в чуждестранна валута (т.т. 2 и 3 от активите минус т.т. 7, 8 и 9 от пасивите) остава почти непроменена - 144,7 млрд. EUR.

Наличностите на Еуросистемата от търгуеми ценни книжа на резиденти на Еурозоната, деноминирани в еуро (т. 7 от активите), отбелязват увеличение с 1,4 млрд. EUR до 90,3 млрд. EUR. Банкнотите в обращение (т. 1 от пасивите) се увеличават с 12,4 млрд. EUR до 626 млрд. EUR. Задълженията към сектор „Държавно управление” (т. 5.1 от пасивите) намаляват с 5,9 млрд. EUR до 51,3 млрд. EUR.

Показатели, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Еуросистемата за кредитни институции (т. 5 от активите минус т.т. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва увеличение с 10,4 млрд. EUR до 442,8 млрд. EUR. На 4 април 2007 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 283,5 млрд. EUR и бе договорена нова на стойност 291,5 млрд. EUR.

Използваното пределно кредитно улеснение (т. 5.5 от активите) възлиза на 2 млрд. EUR (при 0,1 млрд. EUR през предходната седмица), докато използваното депозитно улеснение (т. 2.2 от пасивите) е 0,6 млрд. EUR (при 1,1 млрд. EUR през предходната седмица).

Разплащателни сметки на кредитните институции от Еурозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Еуросистемата (т. 2.1 от пасивите) се отчита увеличение с 5,3 млрд. EUR до 185,1 млрд. EUR.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 181 210 −189
2 Вземания от резиденти извън еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута 139 243 −1 412
2.1 Вземания от МВФ 9 772 −4
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 129 471 −1 408
3 Вземания от резиденти от еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута 23 731 519
4 Вземания от резиденти извън еурозоната, деноминирани в еуро 14 323 −1 413
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 14 323 −1 413
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Валутен механизъм ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еурозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в еуро 443 529 9 964
5.1 Основни операции по рефинансиране 291 500 8 000
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 150 001 0
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно средство 2 028 1 964
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции от еурозоната, деноминирани в еуро 14 794 35
7 Ценни книжа на резиденти от еурозоната, деноминирани в еуро 90 329 1 387
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в еуро 39 283 0
9 Други активи 224 978 −75
Общо активи 1 171 420 8 816
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 625 993 12 388
2 Задължения към кредитни институции от еурозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в еуро 185 863 4 849
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 185 086 5 332
2.2 Депозитно улеснение 617 −486
2.3 Срочни депозити 155 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 5 3
3 Други задължения към кредитни институции от еурозоната, деноминирани в еуро 107 1
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еурозоната, деноминирани в еуро 60 074 −5 749
5.1 Сектор „Държавно управление“ 51 266 −5 870
5.2 Други задължения 8 808 121
6 Задължения към резиденти извън еурозоната, деноминирани в еуро 18 360 −414
7 Задължения към резиденти от еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута 159 1
8 Задължения към резиденти извън еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута 12 576 −882
8.1 Депозити, салда и други задължения 12 576 −882
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Валутен механизъм ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 5 578 0
10 Други задължения 68 926 −2 184
11 Сметки за преоценка 125 521 0
12 Капитал и резерви 68 263 806
Общо пасиви 1 171 420 8 816