Možnosti iskanja
Home Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 6. aprila 2007

11. april 2007

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 6. aprila 2007, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 189 milijonov EUR, kar je posledica prodaje zlata dveh centralnih bank Eurosistema (skladno s Sporazumom centralnih bank o zlatu z dne 27. septembra 2004).

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) je ostalo skoraj nespremenjeno na ravni 144,7 milijarde EUR.

Imetje Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih rezidentov euroobmočja v eurih (postavka sredstev 7) se je povečalo za 1,4 milijarde EUR na 90,3 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 12,4 milijarde EUR na 626 milijard EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 5,9 milijarde EUR na 51,3 milijarde EUR.

Postavke v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je povečalo za 10,4 milijarde EUR na 442,8 milijarde EUR. V sredo, 4. aprila 2007, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 283,5 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 291,5 milijarde EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 2 milijardi EUR (v primerjavi z 0,1 milijarde EUR prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa je znašala 0,6 milijarde EUR (v primerjavi z 1,1 milijarde EUR prejšnji teden).

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 5,3 milijarde EUR na 185,1 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 181.210 −189
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 139.243 −1.412
2.1 Terjatve do MDS 9.772 −4
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 129.471 −1.408
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 23.731 519
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 14.323 −1.413
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 14.323 −1.413
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 443.529 9.964
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 291.500 8.000
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 150.001 0
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 2.028 1.964
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 14.794 35
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 90.329 1.387
8 Dolg širše države v EUR 39.283 0
9 Druga sredstva 224.978 −75
Skupaj sredstva 1.171.420 8.816
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 625.993 12.388
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 185.863 4.849
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 185.086 5.332
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 617 −486
2.3 Vezane vloge 155 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 5 3
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 107 1
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 60.074 −5.749
5.1 Širša država 51.266 −5.870
5.2 Druge obveznosti 8.808 121
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 18.360 −414
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 159 1
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 12.576 −882
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 12.576 −882
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 5.578 0
10 Druge obveznosti 68.926 −2.184
11 Računi prevrednotenja 125.521 0
12 Kapital in rezerve 68.263 806
Skupaj obveznosti 1.171.420 8.816
KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije