SØGEMULIGHEDER
Home Medier Explainers Forskning & Publikationer Statistik Pengepolitik Euroen Betalinger & Markeder Karriere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 6. april 2007

11. april 2007

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 6. april 2007, faldt guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 189 mio. euro som følge af to centralbanker i Eurosystemets salg af guld (i overensstemmelse med centralbankaftalen om guld af 27. september 2004).

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) forblev praktisk taget uændret og udgjorde 144,7 mia. euro.

Eurosystemets beholdninger af omsættelige værdipapirer i euro udstedt af residenter i euroområdet (aktivpost 7) steg med 1,4 mia. euro til 90,3 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 12,4 mia. euro til 626 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 5,9 mia. euro til 51,3 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 10,4 mia. euro til 442,8 mia. euro. Onsdag den 4. april 2007 udløb en primær markedsoperation på 283,5 mia. euro, og en ny på 291,5 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 2 mia. euro (mod 0,1 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 0,6 mia. euro (mod 1,1 mia. euro i ugen før).

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 5,3 mia. euro til 185,1 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 181.210 −189
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 139.243 −1.412
2.1 Tilgodehavender hos IMF 9.772 −4
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 129.471 −1.408
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 23.731 519
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 14.323 −1.413
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 14.323 −1.413
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 443.529 9.964
5.1 Primære markedsoperationer 291.500 8.000
5.2 Langfristede markedsoperationer 150.001 0
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 2.028 1.964
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 14.794 35
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 90.329 1.387
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 39.283 0
9 Andre aktiver 224.978 −75
Aktiver i alt 1.171.420 8.816
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 625.993 12.388
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 185.863 4.849
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 185.086 5.332
2.2 Indlånsfacilitet 617 −486
2.3 Indskud med fast løbetid 155 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 5 3
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 107 1
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 60.074 −5.749
5.1 Offentlig forvaltning og service 51.266 −5.870
5.2 Andre forpligtelser 8.808 121
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 18.360 −414
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 159 1
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 12.576 −882
8.1 Indlån og andre forpligtelser 12.576 −882
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 5.578 0
10 Andre forpligtelser 68.926 −2.184
11 Revalueringskonti 125.521 0
12 Kapital og reserver 68.263 806
Passiver i alt 1.171.420 8.816