Kryteria wyszukiwania
Home Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 6 kwietnia 2007 r.

11 kwietnia 2007 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu kończącym się 6 kwietnia 2007 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) obniżył się o 189 mln euro w wyniku sprzedaży złota przez dwa banki centralne Eurosystemu (zgodnie z Umową banków centralnych w sprawie złota z 27 września 2004 r.).

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) pozostała na praktycznie niezmienionym poziomie 144,7 mld euro.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych rezydentów obszaru euro w euro w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7) wzrosły o 1,4 mld euro do poziomu 90,3 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) wzrósł o 12,4 mld euro do poziomu 626 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) obniżyły się o 5,9 mld euro do poziomu 51,3 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 10,4 mld euro do poziomu 442,8 mld euro. W środę, 4 kwietnia 2007 r., przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 283,5 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 291,5 mld euro.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 2 mld euro (w porównaniu do 0,1 mld euro w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 0,6 mld euro (w porównaniu do 1,1 mld euro w poprzednim tygodniu).

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych obszaru euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 5,3 mld euro do poziomu 185,1 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 181.210 −189
2 Należności od nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 139.243 −1.412
2.1 Należności od MFW 9.772 −4
2.2 Rachunki w bankach i inwestycje w papiery wartościowe, udzielone kredyty oraz inne aktywa zagraniczne 129.471 −1.408
3 Należności od rezydentów obszaru euro w walutach obcych 23.731 519
4 Należności od nierezydentów obszaru euro w euro 14.323 −1.413
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe oraz udzielone kredyty 14.323 −1.413
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 443.529 9.964
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 291.500 8.000
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 150.001 0
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym na koniec dnia 2.028 1.964
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro 14.794 35
7 Papiery wartościowe rezydentów obszaru euro w euro 90.329 1.387
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 39.283 0
9 Pozostałe aktywa 224.978 −75
Aktywa razem 1.171.420 8.816
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 625.993 12.388
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 185.863 4.849
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 185.086 5.332
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 617 −486
2.3 Depozyty terminowe 155 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 5 3
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro 107 1
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec pozostałych rezydentów obszaru euro w euro 60.074 −5.749
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 51.266 −5.870
5.2 Pozostałe zobowiązania 8.808 121
6 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w euro 18.360 −414
7 Zobowiązania wobec rezydentów obszaru euro w walutach obcych 159 1
8 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 12.576 −882
8.1 Zobowiązania z tytułu depozytów, prowadzonych rachunków oraz pozostałe zobowiązania 12.576 −882
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 5.578 0
10 Pozostałe zobowiązania 68.926 −2.184
11 Różnice z aktualizacji wyceny 125.521 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 68.263 806
Pasywa razem 1.171.420 8.816
KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami