Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 6 april 2007

11 april 2007

Posten die niet verband houden met monetaire-beleidstransacties

In de week die eindigde op 6 april 2007 was de daling van EUR  189 miljoen in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de verkoop, in overeenstemming met de “Central Bank Gold Agreement” (Goudakkoord tussen de Centrale Banken) van 27 september 2004, van goud door twee centrale banken van het Eurosysteem.

De netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) bleef vrijwel onveranderd op EUR 144,7 miljard.

De door het Eurosysteem aangehouden verhandelbare waardepapieren die zijn uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied en die luiden in euro (actiefpost 7) stegen met EUR 1,4 miljard naar EUR 90,3 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 12,4 miljard naar EUR 626 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 5,9 miljard naar EUR 51,3 miljard.

Posten die verband houden met monetaire-beleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 10,4 miljard naar EUR 442,8 miljard. Op woensdag 4 april 2007 verviel een basis-herfinancieringstransactie van EUR 283,5 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 291,5 miljard verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 2 miljard (vergeleken met EUR 0,1 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 0,6 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 1,1 miljard in de voorafgaande week).

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 5,3 miljard naar EUR 185,1 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 181.210 −189
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 139.243 −1.412
2.1 Vorderingen op het IMF 9.772 −4
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 129.471 −1.408
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 23.731 519
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 14.323 −1.413
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 14.323 −1.413
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 443.529 9.964
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 291.500 8.000
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 150.001 0
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 2.028 1.964
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 14.794 35
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 90.329 1.387
8 Overheidsschuld, luidende in euro 39.283 0
9 Overige activa 224.978 −75
Totaal activa 1.171.420 8.816
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 625.993 12.388
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 185.863 4.849
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 185.086 5.332
2.2 Depositofaciliteit 617 −486
2.3 Termijndeposito's 155 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 5 3
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 107 1
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 60.074 −5.749
5.1 Overheid 51.266 −5.870
5.2 Overige verplichtingen 8.808 121
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 18.360 −414
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 159 1
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 12.576 −882
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 12.576 −882
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 5.578 0
10 Overige passiva 68.926 −2.184
11 Herwaarderingsrekeningen 125.521 0
12 Kapitaal en reserves 68.263 806
Totaal passiva 1.171.420 8.816