Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika Euro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 6. aprílu 2007

11. apríla 2007

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 6. apríla 2007 došlo k poklesu v stave zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) o 189 mil. EUR v dôsledku predaja zlata, ktorý uskutočnili dve centrálne banky Eurosystému (v súlade so Zmluvou centrálnych bánk o zlate z 27. septembra 2004).

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa takmer nezmenila a predstavuje 144,7 mld. EUR.

Objem obchodovateľných cenných papierov rezidentov eurozóny v eurách v držbe Eurosystému (položka 7 na strane aktív) sa zvýšil o 1,4 mld. EUR na 90,3 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) stúpla o 12,4 mld. EUR na 626 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa znížil o 5,9 mld. EUR na 51,3 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa zvýšil o 10,4 mld. EUR na 442,8 mld. EUR. V stredu 4. apríla 2007 bol splatný hlavný refinančný obchod v objeme 283,5 mld. EUR a bol uzavretý ďalší vo výške 291,5 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných obchodov (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 2 mld. EUR (v porovnaní s 0,1 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem  jednodňových sterilizačných obchodov (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 0,6 mld. EUR (v porovnaní s 1,1 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

V dôsledku všetkých transakcií sa zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) zvýšil o 5,3 mld. EUR na 185,1 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 181 210 −189
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 139 243 −1 412
2.1 Pohľadávky voči MMF 9 772 −4
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 129 471 −1 408
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 23 731 519
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 14 323 −1 413
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 14 323 −1 413
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 443 529 9 964
5.1 Hlavné refinančné obchody 291 500 8 000
5.2 Dlhodobejšie refinančné obchody 150 001 0
5.3 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné obchody 0 0
5.5 Jednodňové refinančné obchody 2 028 1 964
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 14 794 35
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 90 329 1 387
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 39 283 0
9 Ostatné aktíva 224 978 −75
Úhrn aktív 1 171 420 8 816
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 625 993 12 388
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 185 863 4 849
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 185 086 5 332
2.2 Jednodňové sterilizačné obchody 617 −486
2.3 Termínované vklady 155 0
2.4 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 5 3
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 107 1
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 60 074 −5 749
5.1 Verejná správa 51 266 −5 870
5.2 Ostatné záväzky 8 808 121
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 18 360 −414
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 159 1
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 12 576 −882
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 12 576 −882
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 5 578 0
10 Ostatné pasíva 68 926 −2 184
11 Účty precenenia 125 521 0
12 Kapitál a rezervy 68 263 806
Úhrn pasív 1 171 420 8 816