Sökalternativ
Home Media Frklaringar Forskning & publicerat Statistik Penningpolitik Euron Betalningar & marknader Karrir & jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning 
per den 6 april 2007

11 april 2007

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 6 april 2007 motsvarade minskningen på 189 miljoner EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) försäljning av guld av två nationella centralbanker i Eurosystemet (i enlighet med centralbankernas överenskommelse om guld av den 27 september 2004).

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) var i stort sett oförändrad på 144,7 miljarder EUR.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet (post 7 på tillgångssidan) ökade med 1,4 miljarder EUR till 90,3 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 12,4 miljarder EUR till 626 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 5,9 miljarder EUR till 51,3 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 10,4 miljarder EUR till 442,8 miljarder EUR. Onsdagen den 4 april 2007 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 283,5 miljarder EUR och ersattes med en ny på 291,5 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 2 miljarder EUR (jämfört med 0,1 miljard EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 0,6 miljarder EUR (jämfört med 1,1 miljarder EUR föregående vecka).

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 5,3 miljarder EUR till 185,1 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 181.210 −189
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 139.243 −1.412
2.1 Fordringar på IMF 9.772 −4
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 129.471 −1.408
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 23.731 519
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 14.323 −1.413
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 14.323 −1.413
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 443.529 9.964
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 291.500 8.000
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 150.001 0
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 2.028 1.964
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 14.794 35
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 90.329 1.387
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 39.283 0
9 Övriga tillgångar 224.978 −75
Summa tillgångar 1.171.420 8.816
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 625.993 12.388
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 185.863 4.849
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 185.086 5.332
2.2 Inlåningsfacilitet 617 −486
2.3 Inlåning med fast löptid 155 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 5 3
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 107 1
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 60.074 −5.749
5.1 Offentliga sektorn 51.266 −5.870
5.2 Övriga skulder 8.808 121
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 18.360 −414
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 159 1
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 12.576 −882
8.1 Inlåning och övriga skulder 12.576 −882
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 5.578 0
10 Övriga skulder 68.926 −2.184
11 Värderegleringskonton 125.521 0
12 Eget kapital 68.263 806
Summa skulder 1.171.420 8.816