Meklēšanas opcijas
Home Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ieteikumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2007. gada 6. aprīlī

2007. gada 11. aprīlī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2007. gada 6. aprīlī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 189 milj. euro, divām Eurosistēmas centrālajām bankām pārdodot zeltu (saskaņā ar 2004. gada 27. septembra Centrālo banku nolīgumu par zeltu).

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) faktiski nemainījās (144.7 mljrd. euro).

Eurosistēmas brīvi pārdodamo euro zonas rezidentu vērtspapīru euro (7. aktīvu postenis) apjoms pieauga par 1.4 mljrd. euro (līdz 90.3 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 12.4 mljrd. euro (līdz 626 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 5.9 mljrd. euro (līdz 51.3 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 10.4 mljrd. euro (līdz 442.8 mljrd. euro). Trešdien, 2007. gada 4. aprīlī galvenajai refinansēšanas operācijai 283.5 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 291.5 mljrd. euro apmērā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 2 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 0.1 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.6 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 1.1 mljrd. euro).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 5.3 mljrd. euro (līdz 185.1 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 181,210 −189
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 139,243 −1,412
2.1 SVF debitoru parādi 9,772 −4
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 129,471 −1,408
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 23,731 519
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 14,323 −1,413
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 14,323 −1,413
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 443,529 9,964
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 291,500 8,000
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 150,001 0
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 2,028 1,964
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 14,794 35
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 90,329 1,387
8 Valdības parāds euro 39,283 0
9 Pārējie aktīvi 224,978 −75
Kopā aktīvi 1,171,420 8,816
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 625,993 12,388
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 185,863 4,849
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 185,086 5,332
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 617 −486
2.3 Termiņnoguldījumi 155 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 5 3
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 107 1
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 60,074 −5,749
5.1 Saistības pret valdību 51,266 −5,870
5.2 Pārējās saistības 8,808 121
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 18,360 −414
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 159 1
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 12,576 −882
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 12,576 −882
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 5,578 0
10 Pārējās saistības 68,926 −2,184
11 Pārvērtēšanas konti 125,521 0
12 Kapitāls un rezerves 68,263 806
Kopā pasīvi 1,171,420 8,816
KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem