Консолидиран финансов отчет на Еуросистемата към 16 март 2007 г.

20 март 2007 г.

Показатели, несвързани с операции по паричната политика

Намалението с 256 млн. EUR на показателя злато и вземания в злато (т. 1 от активите) през седмицата, която приключва на 16 март 2007 г., отразява на извършените продажби на злато от две централни банки от Еуросистемата (съгласно Споразумението на централните банки за златото от 27 септември 2004 г.).

Нетната позиция на Еуросистемата в чуждестранна валута (т. 2 и 3 от активите минус т. 7, 8 и 9 от пасивите) нараства с 0.3 млрд. EUR до 145.3 млрд. EUR в резултат от извършените трансакции с клиенти и от портфейлни трансакции.

Наличностите на Еуросистемата от ценни книжа на резиденти от еурозоната, деноминирани в еуро (т. 7 от активите), отбелязват увеличение с 0.9 млрд. EUR до 87.7 млрд. EUR. Банкнотите в обращение (т.1 от пасивите) намаляват с 0.6 млрд. EUR до 609.2 млрд. EUR. Задълженията към сектор „Държавно управление” (т. 5.1. от пасивите) намаляват с 6.6 млрд. EUR до 37.2 млрд. EUR.

Показатели, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Еуросистемата за кредитните институции (т. 5 от активите минус т. 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. и 4 от пасивите) намалява с 8.3 млрд. EUR до 411.1 млрд. EUR. На 14 март 2007 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 280 млрд. EUR и бе договорена нова на стойност 271.5 млрд. EUR.

Използваното пределно кредитно средство (т. 5.5. от активите) е с почти нулева стойност (при приблизително същата стойност през предходната седмица) и използваното депозитно улеснение (т. 2.2. от пасивите) е също с почти нулева стойност (при стойност 0.1 млрд. EUR през предходната седмица).

Разплащателни сметки на кредитните институции от еурозоната

В резултат на всички трансакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Еуросистемата (т. 2.1. от пасивите) се отчита увеличение с 3.2 млрд. EUR до 181.9 млрд. EUR.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 176 185 −256
2 Вземания от резиденти извън еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута 140 244 −1 381
2.1 Вземания от МВФ 9 894 −88
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 130 350 −1 293
3 Вземания от резиденти от еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута 22 742 602
4 Вземания от резиденти извън еурозоната, деноминирани в еуро 15 495 11
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 15 495 11
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Валутен механизъм ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еурозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в еуро 411 503 −8 498
5.1 Основни операции по рефинансиране 271 501 −8 500
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 140 000 0
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно средство 1 1
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 1 1
6 Други вземания от кредитни институции от еурозоната, деноминирани в еуро 13 482 −137
7 Ценни книжа на резиденти от еурозоната, деноминирани в еуро 87 663 873
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в еуро 39 317 0
9 Други активи 223 366 −1 043
Общо активи 1 129 997 −9 829
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 609 192 −586
2 Задължения към кредитни институции от еурозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в еуро 182 225 3 070
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 181 869 3 221
2.2 Депозитно улеснение 33 −41
2.3 Срочни депозити 323 −110
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
3 Други задължения към кредитни институции от еурозоната, деноминирани в еуро 111 2
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еурозоната, деноминирани в еуро 45 701 −6 622
5.1 Сектор „Държавно управление“ 37 196 −6 593
5.2 Други задължения 8 505 −29
6 Задължения към резиденти извън еурозоната, деноминирани в еуро 18 145 −245
7 Задължения към резиденти от еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута 156 −8
8 Задължения към резиденти извън еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута 11 899 −1 028
8.1 Депозити, салда и други задължения 11 899 −1 028
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Валутен механизъм ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 5 611 0
10 Други задължения 67 721 −4 431
11 Сметки за преоценка 121 990 0
12 Капитал и резерви 67 246 19
Общо пасиви 1 129 997 −9 829

Данни за контакт за медиите