Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 16 mars 2007

20 mars 2007

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 16 mars 2007 motsvarade minskningen på 256 miljoner EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) försäljning av guld av två nationella centralbanker i Eurosystemet (i enlighet med centralbankernas överenskommelse om guld av den 27 september 2004).

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 0,3 miljarder EUR till 145,3 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet (post 7 på tillgångssidan) ökade med 0,9 miljarder EUR till 87,7 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 0,6 miljarder EUR till 609,2 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 6,6 miljarder EUR till 37,2 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 8,3 miljarder EUR till 411,1 miljarder EUR. Onsdagen den 14 mars 2007 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 280 miljarder EUR och ersattes av en ny på 271,5 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var nästan noll (ungefär som föregående vecka) och utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var också nästan noll (jämfört med 0,1 miljard EUR föregående vecka).

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 3,2 miljarder EUR till 181,9 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 176.185 −256
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 140.244 −1.381
2.1 Fordringar på IMF 9.894 −88
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 130.350 −1.293
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 22.742 602
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 15.495 11
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 15.495 11
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 411.503 −8.498
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 271.501 −8.500
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 140.000 0
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 1 1
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 1 1
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 13.482 −137
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 87.663 873
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 39.317 0
9 Övriga tillgångar 223.366 −1.043
Summa tillgångar 1.129.997 −9.829
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 609.192 −586
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 182.225 3.070
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 181.869 3.221
2.2 Inlåningsfacilitet 33 −41
2.3 Inlåning med fast löptid 323 −110
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 0 0
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 111 2
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 45.701 −6.622
5.1 Offentliga sektorn 37.196 −6.593
5.2 Övriga skulder 8.505 −29
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 18.145 −245
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 156 −8
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 11.899 −1.028
8.1 Inlåning och övriga skulder 11.899 −1.028
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 5.611 0
10 Övriga skulder 67.721 −4.431
11 Värderegleringskonton 121.990 0
12 Eget kapital 67.246 19
Summa skulder 1.129.997 −9.829

Kontakt för media