Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 16. březnu 2007

20. března 2007

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 16. března 2007 odpovídal pokles objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) o 256 mil. EUR prodeji zlata, který prováděly dvě z centrálních bank Eurosystému (v souladu s Dohodou centrálních bank o zlatě z 27. září 2004).

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí zvýšil o 0,3 mld. EUR na 145,3 mld. EUR.

Objem obchodovatelných cenných papírů rezidentů eurozóny v eurech v držení Eurosystému (položka 7 na straně aktiv) vzrostl o 0,9 mld. EUR na 87,7 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se snížila o 0,6 mld. EUR na 609,2 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) poklesl o 6,6 mld. EUR na 37,2 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistá pozice Eurosystému vůči úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv minus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) se snížila o 8,3 mld. EUR na 411,1 mld. EUR. Ve středu 14. března 2007 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 280 mld. EUR a byla vypořádána další v hodnotě 271,5 mld. EUR.

Mezní zápůjční facilita (položka 5.5 na straně aktiv) zůstala obdobně jako během předchozího týdne prakticky nevyužita a také vkladová facilita (položka 2.2 na straně pasiv) prakticky nebyla využívána (na rozdíl od předchozího týdne, kdy bylo jejím prostřednictvím uloženo 0,1 mld. EUR).

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 3,2 mld. EUR na 181,9 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 176 185 −256
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 140 244 −1 381
2.1 Pohledávky za MMF 9 894 −88
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 130 350 −1 293
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 22 742 602
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 15 495 11
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 15 495 11
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 411 503 −8 498
5.1 Hlavní refinanční operace 271 501 −8 500
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 140 000 0
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 1 1
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 1 1
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 13 482 −137
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 87 663 873
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 39 317 0
9 Ostatní aktiva 223 366 −1 043
Aktiva celkem 1 129 997 −9 829
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 609 192 −586
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 182 225 3 070
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 181 869 3 221
2.2 Vkladová facilita 33 −41
2.3 Termínované vklady 323 −110
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 0 0
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 111 2
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 45 701 −6 622
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 37 196 −6 593
5.2 Ostatní závazky 8 505 −29
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 18 145 −245
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 156 −8
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 11 899 −1 028
8.1 Vklady a ostatní závazky 11 899 −1 028
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 5 611 0
10 Ostatní pasiva 67 721 −4 431
11 Účty přecenění 121 990 0
12 Kapitál a rezervní fondy 67 246 19
Pasiva celkem 1 129 997 −9 829

Kontakty pro média