Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 16. marca 2007

20. marec 2007

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 16. marca 2007, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 256 milijonov EUR, kar je posledica prodaje zlata dveh centralnih bank Eurosistema (skladno s Sporazumom centralnih bank o zlatu z dne 27. septembra 2004).

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij povečalo za 0,3 milijarde EUR na 145,3 milijarde EUR.

Imetje Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih rezidentov euroobmočja v eurih (postavka sredstev 7) se je povečalo za 0,9 milijarde EUR na 87,7 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 0,6 milijarde EUR na 609,2 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 6,6 milijarde EUR na 37,2 milijarde EUR.

Postavke v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 8,3 milijarde EUR na 411,1 milijarde EUR. V sredo, 14. marca 2007, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 280 milijard EUR, poravnana je bila nova v višini 271,5 milijarde EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je bila skoraj enaka nič, kar je približno enako kot prejšnji teden, enako tudi uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2), ki je prejšnji teden znašala 0,1 milijarde EUR.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 3,2 milijarde EUR na 181,9 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 176.185 −256
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 140.244 −1.381
2.1 Terjatve do MDS 9.894 −88
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 130.350 −1.293
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 22.742 602
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 15.495 11
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 15.495 11
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 411.503 −8.498
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 271.501 −8.500
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 140.000 0
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 1 1
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 1 1
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 13.482 −137
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 87.663 873
8 Dolg širše države v EUR 39.317 0
9 Druga sredstva 223.366 −1.043
Skupaj sredstva 1.129.997 −9.829
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 609.192 −586
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 182.225 3.070
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 181.869 3.221
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 33 −41
2.3 Vezane vloge 323 −110
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 111 2
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 45.701 −6.622
5.1 Širša država 37.196 −6.593
5.2 Druge obveznosti 8.505 −29
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 18.145 −245
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 156 −8
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 11.899 −1.028
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 11.899 −1.028
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 5.611 0
10 Druge obveznosti 67.721 −4.431
11 Računi prevrednotenja 121.990 0
12 Kapital in rezerve 67.246 19
Skupaj obveznosti 1.129.997 −9.829

Stiki za medije