De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 16 maart 2007

20 maart 2007

Posten die niet verband houden met monetaire-beleidstransacties

In de week die eindigde op 16 maart 2007 was de daling van EUR 256 miljoen in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de verkoop, in overeenstemming met de “Central Bank Gold Agreement” (Goudakkoord tussen de Centrale Banken) van 27 september 2004, van goud door twee centrale banken van het Eurosysteem.

De netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 0,3 miljard naar EUR 145,3 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties.

De door het Eurosysteem aangehouden verhandelbare waardepapieren die zijn uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied en die luiden in euro (actiefpost 7) stegen met EUR 0,9 miljard naar EUR 87,7 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 0,6 miljard naar EUR 609,2 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 6,6 miljard naar EUR 37,2 miljard.

Posten die verband houden met monetaire-beleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 8,3 miljard naar EUR 411,1 miljard. Op woensdag 14 maart 2007 verviel een basis-herfinancieringstransactie van EUR 280 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 271,5 miljard verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was vrijwel nihil (ongeveer hetzelfde als in de voorafgaande week), en het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) was eveneens vrijwel nihil (vergeleken met EUR 0,1 miljard in de voorafgaande week).

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 3,2 miljard naar EUR 181,9 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 176.185 −256
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 140.244 −1.381
2.1 Vorderingen op het IMF 9.894 −88
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 130.350 −1.293
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 22.742 602
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 15.495 11
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 15.495 11
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 411.503 −8.498
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 271.501 −8.500
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 140.000 0
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 1 1
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 1 1
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 13.482 −137
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 87.663 873
8 Overheidsschuld, luidende in euro 39.317 0
9 Overige activa 223.366 −1.043
Totaal activa 1.129.997 −9.829
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 609.192 −586
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 182.225 3.070
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 181.869 3.221
2.2 Depositofaciliteit 33 −41
2.3 Termijndeposito's 323 −110
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 0 0
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 111 2
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 45.701 −6.622
5.1 Overheid 37.196 −6.593
5.2 Overige verplichtingen 8.505 −29
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 18.145 −245
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 156 −8
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 11.899 −1.028
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 11.899 −1.028
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 5.611 0
10 Overige passiva 67.721 −4.431
11 Herwaarderingsrekeningen 121.990 0
12 Kapitaal en reserves 67.246 19
Totaal passiva 1.129.997 −9.829

Contactpersonen voor de media