Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 16. marcu 2007

20. marca 2007

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 16. marca 2007 došlo k poklesu v stave zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) o 256 mil. EUR v dôsledku predaja zlata, ktorý uskutočnili dve centrálne banky Eurosystému (v súlade so Zmluvou centrálnych bánk o zlate z 27. septembra 2004).

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií zvýšila o 0,3 mld. EUR na 145,3 mld. EUR.

Objem obchodovateľných cenných papierov rezidentov eurozóny v eurách v držbe Eurosystému (položka 7 na strane aktív) sa zvýšil o 0,9 mld. EUR na 87,7 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) klesla o 0,6 mld. EUR na 609,2 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa znížil o 6,6 mld. EUR na 37,2 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 8,3 mld. EUR na 411,1 mld. EUR. V stredu 14. marca 2007 bol splatný hlavný refinančný obchod v objeme 280 mld. EUR a bol uzavretý ďalší vo výške 271,5 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných obchodov (položka 5.5 na strane aktív) bol takmer nulový (podobne ako v predchádzajúcom týždni), rovnako ako objem  jednodňových sterilizačných obchodov (položka 2.2 na strane pasív), ktorý v predchádzajúcom týždni dosiahol 0,1 mld. EUR.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

V dôsledku všetkých transakcií sa zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) zvýšil o 3,2 mld. EUR na 181,9 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 176 185 −256
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 140 244 −1 381
2.1 Pohľadávky voči MMF 9 894 −88
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 130 350 −1 293
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 22 742 602
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 15 495 11
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 15 495 11
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 411 503 −8 498
5.1 Hlavné refinančné obchody 271 501 −8 500
5.2 Dlhodobejšie refinančné obchody 140 000 0
5.3 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné obchody 0 0
5.5 Jednodňové refinančné obchody 1 1
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 1 1
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 13 482 −137
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 87 663 873
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 39 317 0
9 Ostatné aktíva 223 366 −1 043
Úhrn aktív 1 129 997 −9 829
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 609 192 −586
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 182 225 3 070
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 181 869 3 221
2.2 Jednodňové sterilizačné obchody 33 −41
2.3 Termínované vklady 323 −110
2.4 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 0 0
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 111 2
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 45 701 −6 622
5.1 Verejná správa 37 196 −6 593
5.2 Ostatné záväzky 8 505 −29
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 18 145 −245
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 156 −8
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 11 899 −1 028
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 11 899 −1 028
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 5 611 0
10 Ostatné pasíva 67 721 −4 431
11 Účty precenenia 121 990 0
12 Kapitál a rezervy 67 246 19
Úhrn pasív 1 129 997 −9 829

Kontakt pre médiá