Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2007 m. kovo 16 d.

2007 m. kovo 20 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2007 m. kovo 16 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 256 mln. eurų dėl dviejų Eurosistemos centrinių bankų atlikto aukso pardavimo (vadovaujantis 2004 m. rugsėjo 27 d. Centrinio banko aukso sutartimi).

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,3 mlrd. eurų – iki 145,3 mlrd. eurų dėl operacijų su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu.

Eurosistemoje sukauptos euro zonos rezidentų apyvartinių vertybinių popierių eurais atsargos (7 straipsnis turto dalyje) padidėjo 0,9 mlrd. eurų – iki 87,7 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,6 mlrd. eurų – iki 609,2 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 6,6 mlrd. eurų – iki 37,2 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 8,3 mlrd. eurų – iki 411,1 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2007 m. kovo 14 d., baigėsi 280 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 271,5 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo iš esmės nulinis (beveik kaip ir praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) taip pat buvo iš esmės nulinis (palyginti su 0,1 mlrd. eurų pasinaudojimu praėjusią savaitę).

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių, Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 3,2 mlrd. eurų – iki 181,9 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 176 185 −256
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 140 244 −1 381
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 9 894 −88
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 130 350 −1 293
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 22 742 602
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 15 495 11
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 15 495 11
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 411 503 −8 498
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 271 501 −8 500
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 140 000 0
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 1 1
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 1 1
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 13 482 −137
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 87 663 873
8 Valdžios skola eurais 39 317 0
9 Kitas turtas 223 366 −1 043
Visas turtas 1 129 997 −9 829
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 609 192 −586
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 182 225 3 070
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 181 869 3 221
2.2 Indėlių galimybė 33 −41
2.3 Terminuotieji indėliai 323 −110
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 111 2
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 45 701 −6 622
5.1 Valdžiai 37 196 −6 593
5.2 Kiti įsipareigojimai 8 505 −29
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 18 145 −245
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 156 −8
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 11 899 −1 028
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 11 899 −1 028
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 5 611 0
10 Kiti įsipareigojimai 67 721 −4 431
11 Perkainojimo sąskaitos 121 990 0
12 Kapitalas ir rezervai 67 246 19
Visi įsipareigojimai 1 129 997 −9 829

Kontaktai žiniasklaidai