Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2007. gada 16. martā

2007. gada 20. martā

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2007. gada 16. martā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 256 milj. euro, divām Eurosistēmas centrālajām bankām pārdodot zeltu (saskaņā ar 2004. gada 27. septembra Centrālo banku nolīgumu par zeltu).

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu rezultātā palielinājās par 0.3 mljrd. euro (līdz 145.3 mljrd. euro).

Eurosistēmas brīvi pārdodamo euro zonas rezidentu vērtspapīru euro (7. aktīvu postenis) apjoms pieauga par 0.9 mljrd. euro (līdz 87.7 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 0.6 mljrd. euro (līdz 609.2 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 6.6 mljrd. euro (līdz 37.2 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 8.3 mljrd. euro (līdz 411.1 mljrd. euro). Trešdien, 2007. gada 14. martā galvenajai refinansēšanas operācijai 280 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 271.5 mljrd. euro apmērā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms faktiski bija nulle (aptuveni tāds pats kā iepriekšējā nedēļā), arī noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms faktiski bija nulle (iepriekšējā nedēļā – 0.1 mljrd. euro).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 3.2 mljrd. euro (līdz 181.9 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 176,185 −256
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 140,244 −1,381
2.1 SVF debitoru parādi 9,894 −88
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 130,350 −1,293
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 22,742 602
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 15,495 11
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 15,495 11
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 411,503 −8,498
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 271,501 −8,500
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 140,000 0
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 1 1
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 1 1
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 13,482 −137
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 87,663 873
8 Valdības parāds euro 39,317 0
9 Pārējie aktīvi 223,366 −1,043
Kopā aktīvi 1,129,997 −9,829
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 609,192 −586
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 182,225 3,070
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 181,869 3,221
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 33 −41
2.3 Termiņnoguldījumi 323 −110
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 0 0
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 111 2
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 45,701 −6,622
5.1 Saistības pret valdību 37,196 −6,593
5.2 Pārējās saistības 8,505 −29
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 18,145 −245
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 156 −8
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 11,899 −1,028
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 11,899 −1,028
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 5,611 0
10 Pārējās saistības 67,721 −4,431
11 Pārvērtēšanas konti 121,990 0
12 Kapitāls un rezerves 67,246 19
Kopā pasīvi 1,129,997 −9,829

Kontaktinformācija presei