Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 16 marca 2007 r.

20 marca 2007 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu kończącym się 16 marca 2007 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) obniżył się o 256 mln euro w wyniku sprzedaży złota przez dwa banki centralne Eurosystemu (zgodnie z Umową banków centralnych w sprawie złota z 27 września 2004 r.).

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) wzrosła o 0,3 mld euro do poziomu 145,3 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych rezydentów obszaru euro w euro w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7) wzrosły o 0,9 mld euro do poziomu 87,7 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 0,6 mld euro do poziomu 609,2 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) obniżyły się o 6,6 mld euro do poziomu 37,2 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 8,3 mld euro do poziomu 411,1 mld euro. W środę, 14 marca 2007 r., przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 280 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 271,5 mld euro.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja aktywów 5.5) było bliskie zeru (podobnie jak w poprzednim tygodniu); również wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) było bliskie zeru (w porównaniu z 0,1 mld euro w poprzednim tygodniu).

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych obszaru euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 3,2 mld euro do poziomu 181,9 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 176.185 −256
2 Należności od nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 140.244 −1.381
2.1 Należności od MFW 9.894 −88
2.2 Rachunki w bankach i inwestycje w papiery wartościowe, udzielone kredyty oraz inne aktywa zagraniczne 130.350 −1.293
3 Należności od rezydentów obszaru euro w walutach obcych 22.742 602
4 Należności od nierezydentów obszaru euro w euro 15.495 11
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe oraz udzielone kredyty 15.495 11
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 411.503 −8.498
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 271.501 −8.500
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 140.000 0
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym na koniec dnia 1 1
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 1 1
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro 13.482 −137
7 Papiery wartościowe rezydentów obszaru euro w euro 87.663 873
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 39.317 0
9 Pozostałe aktywa 223.366 −1.043
Aktywa razem 1.129.997 −9.829
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 609.192 −586
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 182.225 3.070
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 181.869 3.221
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 33 −41
2.3 Depozyty terminowe 323 −110
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro 111 2
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec pozostałych rezydentów obszaru euro w euro 45.701 −6.622
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 37.196 −6.593
5.2 Pozostałe zobowiązania 8.505 −29
6 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w euro 18.145 −245
7 Zobowiązania wobec rezydentów obszaru euro w walutach obcych 156 −8
8 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 11.899 −1.028
8.1 Zobowiązania z tytułu depozytów, prowadzonych rachunków oraz pozostałe zobowiązania 11.899 −1.028
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 5.611 0
10 Pozostałe zobowiązania 67.721 −4.431
11 Różnice z aktualizacji wyceny 121.990 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 67.246 19
Pasywa razem 1.129.997 −9.829

Kontakt z mediami