Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 16. märts 2007

20. märts 2007

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

16. märtsil 2007 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 256 miljoni euro võrra. Selle tingis eurosüsteemi kahe keskpanga sooritatud kullamüük (kooskõlas keskpankade 27. septembri 2004. aasta kullakokkuleppega).

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes kliendi- ja portfellitehingute tulemusel 0,3 miljardi euro võrra 145,3 miljardi euroni.

Eurosüsteemi eurodes nomineeritud ja euroala residentidele kuuluvate likviidsete väärtpaberite (varade kirje 7) maht kasvas 0,9 miljardi euro võrra 87,7 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) vähenes 0,6 miljardi euro võrra 609,2 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 6,6 miljardi euro võrra 37,2 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 8,3 miljardi euro võrra 411,1 miljardi euroni. Kolmapäeval, 14. märtsil 2007 möödus 280 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 271,5 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5; vastab ligikaudu eelmise nädala tasemele) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) praktiliselt ei kasutatud (võrreldes 0,1 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel kasvasid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 3,2 miljardi euro võrra 181,9 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 176 185 −256
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 140 244 −1 381
2.1 Nõuded RVFle 9 894 −88
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 130 350 −1 293
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 22 742 602
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 15 495 11
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 15 495 11
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 411 503 −8 498
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 271 501 −8 500
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 140 000 0
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 1 1
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 1 1
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 13 482 −137
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 87 663 873
8 Valitsussektori võlg eurodes 39 317 0
9 Muud varad 223 366 −1 043
Varad kokku 1 129 997 −9 829
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 609 192 −586
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 182 225 3 070
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 181 869 3 221
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 33 −41
2.3 Tähtajalised hoiused 323 −110
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 0 0
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 111 2
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 45 701 −6 622
5.1 Valitsussektor 37 196 −6 593
5.2 Muud kohustused 8 505 −29
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 18 145 −245
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 156 −8
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 11 899 −1 028
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 11 899 −1 028
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 5 611 0
10 Muud kohustused 67 721 −4 431
11 Ümberhindluskontod 121 990 0
12 Kapital ja reservid 67 246 19
Kohustused kokku 1 129 997 −9 829

Kontaktandmed