Eurosystemets konsoliderede balance pr. 16 marts 2007

20. marts 2007

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 16. marts 2007, faldt guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 256 mio. euro som følge af to centralbanker i Eurosystemets salg af guld (i overensstemmelse med centralbankaftalen om guld af 27. september 2004).

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 0,3 mia. euro til 145,3 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner.

Eurosystemets beholdninger af omsættelige værdipapirer i euro udstedt af residenter i euroområdet (aktivpost 7) steg med 0,9 mia. euro til 87,7 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 0,6 mia. euro til 609,2 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 6,6 mia. euro til 37,2 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 8,3 mia. euro til 411,1 mia. euro. Onsdag den 14. marts 2007 udløb en primær markedsoperation på 280 mia. euro, og en ny på 271,5 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) var praktisk taget nul (næsten det samme som i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) var også praktisk taget nul (mod 0,1 mia. euro i ugen før).

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 3,2 mia. euro til 181,9 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 176.185 −256
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 140.244 −1.381
2.1 Tilgodehavender hos IMF 9.894 −88
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 130.350 −1.293
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 22.742 602
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 15.495 11
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 15.495 11
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 411.503 −8.498
5.1 Primære markedsoperationer 271.501 −8.500
5.2 Langfristede markedsoperationer 140.000 0
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 1 1
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 1 1
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 13.482 −137
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 87.663 873
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 39.317 0
9 Andre aktiver 223.366 −1.043
Aktiver i alt 1.129.997 −9.829
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 609.192 −586
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 182.225 3.070
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 181.869 3.221
2.2 Indlånsfacilitet 33 −41
2.3 Indskud med fast løbetid 323 −110
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 0 0
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 111 2
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 45.701 −6.622
5.1 Offentlig forvaltning og service 37.196 −6.593
5.2 Andre forpligtelser 8.505 −29
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 18.145 −245
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 156 −8
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 11.899 −1.028
8.1 Indlån og andre forpligtelser 11.899 −1.028
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 5.611 0
10 Andre forpligtelser 67.721 −4.431
11 Revalueringskonti 121.990 0
12 Kapital og reserver 67.246 19
Passiver i alt 1.129.997 −9.829

Medie- og pressehenvendelser