Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по
  • ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
  • 23 януари 2020 г.

ЕЦБ предприема преглед на своята стратегия на паричната политика

  • Прегледът ще обхваща количественото определение на ценовата стабилност, инструментариума на паричната политика, икономическия и паричния анализ, както и практиките в областта на комуникациите.
  • В прегледа ще бъдат включени и други въпроси, като например финансовата стабилност, заетостта и екологичната устойчивост.
  • Очаква се прегледът да приключи до края на 2020 г.
  • Прегледът ще се основава на задълбочен анализ и ще се характеризира с непредубеденост и ангажиране на всички заинтересовани лица.

Днес Управителният съвет на Европейската централна банка (ЕЦБ) постави началото на преглед на своята стратегия на паричната политика. Стратегията на паричната политика бе приета през 1998 г., а някои нейни елементи бяха прецизирани през 2003 г.

От 2003 г. насам в еврозоната и в световната икономика протичат дълбоки структурни промени. Отслабващият темп на растеж в резултат от забавяне на производителността и застаряване на населението и последиците от финансовата криза доведоха до намаляване на лихвените проценти, ограничавайки възможността на ЕЦБ и други централни банки при неблагоприятни циклични обстоятелства да разхлабят паричната политика посредством конвенционални инструменти. Освен това справянето с ниска инфлация се различава от досегашното предизвикателство на справянето с висока инфлация. Заплахата за екологичната устойчивост, бързата дигитализация, глобализацията и променящите се финансови структури трансформират в още по-голяма степен средата, в която действа паричната политика, включително и инфлационната динамика.

С оглед на тези предизвикателства Управителният съвет реши да предприеме преглед на своята стратегия на паричната политика, зачитайки в пълна степен заложения в Договора мандат на ЕЦБ по отношение на ценовата стабилност.

„Тъй като в икономиките ни протичат дълбоки промени, време е за преглед на стратегията, за да осигурим изпълнението на нашия мандат в интерес на европейските граждани,“ заяви председателят на ЕЦБ Кристин Лагард.

Управителният съвет ще направи равносметка как стратегията на паричната политика е способствала за изпълнението на мандата на ЕЦБ по Договора с течение на годините и ще прецени дали е необходимо някои от нейните елементи да бъдат коригирани. В този процес важно място ще заемат количественото определение на ценовата стабилност и подходите и инструментите за нейното постигане. В прегледа ще бъдат взети предвид и други въпроси, като например как финансовата стабилност, заетостта и екологичната устойчивост могат да играят роля в изпълнението на мандата на ЕЦБ. Управителният съвет ще направи преглед на ефикасността на разработения през изминалото десетилетие инструментариум на паричната политика и на потенциалните странични ефекти от него. Той ще изследва как би следвало да се актуализират икономическият анализ и паричният анализ, посредством които ЕЦБ извършва оценка на рисковете за ценовата стабилност, включително с оглед на текущи и нововъзникващи тенденции. И накрая, на преглед ще бъдат подложени практиките по отношение на комуникациите.

Очаква се процесът да приключи до края на годината. Управителният съвет ще се ръководи от два принципа: задълбочен анализ и непредубеденост. Ето защо Евросистемата ще потърси мнението на всички заинтересовани лица.

За въпроси журналистите могат да се обърнат към Ева Тейлър, тел.: +49 69 1344 7162.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите