Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
  • PRESSMEDDELANDE
  • 23 januari 2020

ECB inleder översyn av sin penningpolitiska strategi

  • Översynen kommer att omfatta en kvantitativ formulering av prisstabiliteten, den penningpolitiska verktygslådan, de ekonomiska och monetära analyserna samt ECB:s kommunikationspraxis
  • Andra överväganden, såsom finansiell stabilitet, sysselsättning och miljömässig hållbarhet, kommer också att omfattas av översynen
  • Detta arbete förväntas vara avslutat i slutet av 2020
  • Översynen kommer att baseras på ingående analys och ett öppet sinne, där alla berörda parter involveras

Europeiska centralbankens råd (ECB) inledde idag en översyn av sin penningpolitiska strategi. Den penningpolitiska strategin antogs 1998 och vissa element klargjordes 2003.

Ekonomin i euroområdet har liksom världsekonomin sedan 2003 genomgått djupgående strukturförändringar. Avtagande trendmässig tillväxt, mot bakgrund av avtagande produktivitet och en åldrande befolkning, samt efterverkningar av finanskrisen har drivit ned räntorna. Detta minskar ECB:s och andra centralbankers utrymme att lätta på penningpolitiken med konventionella instrument vid en ogynnsam konjunkturutveckling. Att hantera låg inflation är dessutom inte samma sak som att bemöta den historiska utmaningen med hög inflation. Hotet mot miljömässig hållbarhet, den snabba digitaliseringen, globaliseringen och de föränderliga finansstrukturerna har ytterligare förändrat förutsättningarna för penningpolitikens agerande, inbegripet krafterna i inflationen.

Mot bakgrund av dessa utmaningar beslutade ECB-rådet att inleda en översyn av sin penningpolitiska strategi, med fullt iakttagande av ECB:s prisstabilitetsmandat som fastställs i fördraget.

”I och med att våra ekonomier genomgår djupgående förändringar är det dags för en strategiöversyn för att säkerställa att vi utför vårt uppdrag på ett sätt som ligger i européernas bästa intresse”, sade ECB:s ordförande Christine Lagarde.

ECB-rådet kommer att granska hur den penningpolitiska strategin under åren har bidragit till fullföljandet av det mandat som ECB ges i fördraget samt att överväga om några av elementen i strategin behöver justeras. Den kvantitativa formuleringen av prisstabiliteten, tillsammans med de tillvägagångssätt och instrument med vilka prisstabilitet uppnås, kommer att ha en framträdande plats i detta sammanhang. I översynen kommer det även att beaktas hur andra överväganden, såsom finansiell stabilitet, sysselsättning och miljömässig hållbarhet, kan vara relevanta för att fullgöra ECB:s mandat. ECB-rådet kommer att granska effektiviteten och de potentiella sidoeffekterna av den penningpolitiska verktygslåda som har utvecklats under det senaste decenniet. Därutöver görs en granskning av hur de ekonomiska och penningpolitiska analyser som ECB använder för bedömning av hot mot prisstabiliteten bör uppdateras. Härvid kommer även pågående och nya trender att beaktas. Slutligen ska ECB-rådet göra en översyn av sin kommunikationspraxis.

Detta arbete förväntas vara avslutat i slutet av året. ECB-rådet kommer att vägledas av två principer: ingående analys och öppet sinne. Eurosystemet kommer följaktligen att involvera alla berörda parter.

Frågor från media kan riktas till Eva Taylor, tfn: +49 69 1344 7162.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media