Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
  • PERSBERICHT
  • 23 januari 2020

ECB begint met evaluatie van de monetairbeleidsstrategie

  • Evaluatie heeft betrekking op kwantitatieve formulering van prijsstabiliteit, monetairbeleidsinstrumenten, economische en monetaire analyses en communicatie
  • Andere overwegingen, zoals financiële stabiliteit, werkgelegenheid en milieuduurzaamheid, maken ook deel uit van de evaluatie
  • Naar verwachting eind 2020 afgerond
  • Evaluatie steunt op grondige analyse, openheid van geest en dialoog met alle belanghebbenden

De Raad van Bestuur van de Europese Centrale Bank (ECB) is vandaag gestart met een evaluatie van zijn monetairbeleidsstrategie. De monetairbeleidsstrategie werd vastgesteld in 1998 en een aantal elementen ervan werd verduidelijkt in 2003.

Sinds 2003 hebben de economie van het eurogebied en de wereldeconomie ingrijpende structurele veranderingen doorgemaakt. De afnemende trendmatige groei - onder invloed van de productiviteitsvertraging en de vergrijzing - en de gevolgen van de financiële crisis hebben de rentetarieven doen dalen. Hierdoor hebben de ECB en andere centrale banken slechts beperkte ruimte om het monetair beleid bij ongunstige conjuncturele ontwikkelingen met conventionele instrumenten te versoepelen. Bovendien is voor lage inflatie een andere aanpak nodig dan voor het historische vraagstuk van hoge inflatie. Ook de bedreiging voor de milieuduurzaamheid, snelle digitalisering, mondialisering en veranderende financiële structuren hebben de omgeving veranderd waarin het monetair beleid wordt gevoerd, met inbegrip van de inflatiedynamiek.

In het licht van deze uitdagingen heeft de Raad van Bestuur besloten te beginnen met een evaluatie van de monetairbeleidsstrategie, met volledige inachtneming van het in het Verdrag vastgelegde prijsstabiliteitsmandaat van de ECB.

“Aangezien onze economieën ingrijpende veranderingen doormaken, is het tijd voor een strategische evaluatie, om zeker te stellen dat we ons mandaat vervullen in het belang van de Europeanen,” aldus ECB-president Christine Lagarde.

De Raad van Bestuur zal inventariseren hoe de monetairbeleidsstrategie in de loop der jaren heeft bijgedragen aan het vervullen van het mandaat van de ECB krachtens het Verdrag. De Raad zal tevens beoordelen of er elementen van de strategie zijn die aanpassing behoeven. Hierbij besteedt de Raad uitgebreid aandacht aan de kwantitatieve formulering van prijsstabiliteit en aan de benaderingen en instrumenten die worden ingezet om prijsstabiliteit te bereiken. De Raad houdt bij de evaluatie eveneens rekening met hoe andere overwegingen, zoals financiële stabiliteit, werkgelegenheid en milieuduurzaamheid, relevant kunnen zijn bij het vervullen van het mandaat van de ECB. De Raad van Bestuur zal de effectiviteit en de mogelijke neveneffecten van de in de afgelopen tien jaar ontwikkelde monetairbeleidsinstrumenten evalueren. De Raad zal tevens onderzoeken hoe de economische en monetaire analyses die de ECB voor het beoordelen van de prijsstabiliteitsrisico's hanteert, bijgewerkt dienen te worden, mede met het oog op lopende en nieuwe trends. Ten slotte zal de Raad zijn werkwijzen op het gebied van communicatie evalueren.

Het proces wordt naar verwachting tegen het eind van het jaar afgerond. De Raad van Bestuur zal zich laten leiden door twee uitgangspunten: grondige analyse en openheid van geest. Daarom zal het Eurosysteem in gesprek gaan met alle belanghebbenden.

De media kunnen met hun vragen terecht bij Eva Taylor, tel. +49 69 1344 7162.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media