Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

ЕЦБ публикува становище относно Единния механизъм за преобразуване (ЕМП)

8 ноември 2013 г.

EMBARGO

Забранено за публикуване преди 11 ч централноевропейско време в петък, 8 ноември 2013 г.
  • ЕМП следва да бъде създаден преди ЕЦБ да поеме изцяло отговорността по надзора
  • Обхватът на ЕМП следва да включва всички кредитни институции в държавите членки на ЕС, участващи в единния надзорен механизъм
  • EЦБ: по отношение на институции следва бъде започната процедура по преобразуване единствено след като надзорен орган ги е оценил като „неплатежоспособни или с вероятност за изпадане в неплатежоспособност“
  • ЕЦБ подкрепя въвеждането на инструмента за рекапитализация чрез вътрешни източници преди 2018 г.
  • EЦБ: направени са промени по предложения регламент, за да се гарантира, че член 114 от Договора представлява възможно правно основание за създаването на ЕМП
  • ЕЦБ има за цел да бъде представена като наблюдател на всички пленарни и изпълнителни заседания на Единния съвет по преобразуване

Днес Европейската централна банка (ЕЦБ) публикува правното си становище относно Единния механизъм за преобразуване [1]. Становището е предоставено по искане на Съвета на Европейския съюз и на Европейския парламент.

ЕЦБ подкрепя напълно създаването на Единен механизъм за преобразуване. Тя счита, че централизираното вземане на решения по въпроси, свързани с преобразуването, ще засили стабилността на икономическия и паричен съюз, както и че ЕМП ще представлява необходимо допълнение към единния надзорен механизъм.

Предложеният Регламент за ЕМП съдържа три съществени изисквания за ефективно преобразуване:

  • единна система;
  • един орган с правомощия за вземане на решения;
  • единен фонд, предварително финансиран от банковия сектор.

ЕЦБ счита, че е от решаващо значение разграничаването на задълженията на отговорния за преобразуването орган и тези на надзорния орган. ЕЦБ или националните компетентни органи, в съответствие с Регламента за единния надзорен механизъм, следва да са единствено отговорни за оценката дали дадена кредитна институция изпада или е вероятно да изпадне в неплатежоспособност. Надзорната оценка следователно ще бъде необходимо предусловие за започване на процедура по преобразуване на дадена институция.

ЕЦБ приветства призива на Съвета на ЕС за приемане на законодателство в рамките на настоящия мандат на Европейския парламент. Тя също така категорично подкрепя предвидения график за влизане в действие на ЕМП от 1 януари 2015 г. След като единният надзорен механизъм влезе в действие и надзорът премине на европейско равнище, същото трябва да се случи и по отношение на преобразуването.

ЕЦБ освен това подкрепя по-ранното прилагане на инструмента за рекапитализация чрез вътрешни източници, който е основен елемент от Директивата за възстановяване и оздравяване на банки.

ЕЦБ отбелязва предприетите усилия за въвеждане на необходимите промени, за да може да използва член 114 („сближаване на националните разпоредби“) от Договора за функционирането на Европейския съюз като възможно правно основание. Това би позволило създаването на ЕМП, без да е необходимо изменение на Договора.

Според становището на ЕЦБ е по-добре да се поддържа ясно функционално разграничение между надзор и преобразуване, като по този начин се избягва възможен конфликт на интереси. ЕЦБ препоръчва да участва като наблюдател в изпълнителните и пленарните сесии на Единния съвет по преобразуване.

За въпроси журналистите могат да се свържат с Ута Харнишфегер, тел. +49 69 1344 6321 или с Петер Ерлих, тел. +49 69 1344 8320.

  1. [1]Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяването на еднообразни правила и еднообразна процедура за преобразуването на кредитни институции и някои инвестиционни посредници в рамките на Единния механизъм за преобразуване и Единния фонд за преобразуване на банки, и за изменение на Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите