Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność
KOMUNIKAT PRASOWY

EBC publikuje opinię w sprawie jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji

8 listopada 2013

EMBARGO

Embargo do godz. 11.00 czasu środkowoeuropejskiego w piątek 8 listopada 2013 r.
  • Jednolity mechanizm restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji powinien zostać utworzony do czasu pełnego podjęcia przez EBC obowiązków nadzorczych.
  • Mechanizm ten powinien objąć swoim zakresem wszystkie instytucje kredytowe w państwach członkowskich UE uczestniczących w jednolitym mechanizmie nadzorczym.
  • EBC: Instytucje powinny zostać poddane restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji dopiero wtedy, gdy zostaną ocenione przez organ nadzoru jako „będące na progu upadłości” lub „zagrożone upadłością”.
  • EBC popiera propozycję wprowadzenia instrumentu umorzenia lub konwersji długu przed 2018 r.
  • EBC: W projekcie rozporządzenia wprowadzono zmiany umożliwiające wykorzystanie artykułu 114 Traktatu jako podstawy prawnej utworzenia jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji.
  • EBC pragnie uczestniczyć w charakterze obserwatora we wszystkich posiedzeniach plenarnych i wykonawczych Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji.

Europejski Bank Centralny (EBC) opublikował dziś opinię prawną w sprawie jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji [1]. Opinia została wydana na wniosek Rady Unii Europejskiej i Parlamentu Europejskiego.

EBC w pełni popiera utworzenie jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji. Uważa, że scentralizowany proces podejmowania decyzji w sprawach związanych z restrukturyzacją i uporządkowaną likwidacją wzmocni stabilność unii gospodarczej i walutowej oraz że mechanizm ten będzie stanowić potrzebne uzupełnienie jednolitego mechanizmu nadzorczego.

Projekt rozporządzenia zawiera trzy niezbędne warunki skuteczności restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji:

  • jednolity system;
  • jeden organ mający uprawnienia decyzyjne;
  • jednolity fundusz zasilany ex ante przez sektor bankowy.

EBC uważa za absolutnie niezbędny rozdział kompetencji organów ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz organów ds. nadzoru. Ocena, czy instytucja kredytowa jest na progu upadłości lub zagrożona upadłością, powinna należeć do wyłącznych kompetencji EBC bądź właściwych organów krajowych, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie jednolitego mechanizmu nadzorczego. Ocena nadzorcza będzie zatem warunkiem koniecznym objęcia instytucji restrukturyzacją i uporządkowaną likwidacją.

EBC przyjmuje z zadowoleniem apel Rady UE o przyjęcie tego aktu prawnego w ciągu obecnej kadencji Parlamentu Europejskiego. Zdecydowanie popiera też zakładany harmonogram, zgodnie z którym jednolity mechanizm restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji ma zacząć działać 1 stycznia 2015 r. Gdy jednolity mechanizm nadzorczy osiągnie pełną zdolność operacyjną, a nadzór zostanie przeniesiony na szczebel europejski, to samo powinno nastąpić w odniesieniu do mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji.

EBC popiera także wcześniejsze wprowadzenie instrumentu umorzenia lub konwersji długu, będącego kluczowym elementem dyrektywy w sprawie naprawy oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków.

EBC odnotowuje starania o wprowadzenie zmian potrzebnych do tego, by jako podstawę prawną można było przyjąć art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (przyjęcie środków służących zbliżeniu przepisów krajowych). Pozwoliłoby to na ustanowienie jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji bez konieczności zmiany Traktatu.

W swojej opinii EBC stwierdza, że lepiej jest utrzymać wyraźny rozdział funkcji między nadzorem a restrukturyzacją i uporządkowaną likwidacją i w ten sposób zapobiec potencjalnemu konfliktowi interesów. EBC uważa, że powinien uczestniczyć, w charakterze obserwatora, w posiedzeniach wykonawczych i plenarnych Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji.

Osoby odpowiedzialne za kontakt z mediami: Uta Harnischfeger, tel. +49 69 1344 6321, Peter Ehrlich, tel. +49 69 1344 8320.

  1. [1]Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego jednolite zasady i jednolitą procedurę restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji kredytowych i niektórych firm inwestycyjnych w ramach jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz jednolitego bankowego funduszu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami