Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
TLAČOVÁ SPRÁVA

ECB zverejňuje svoje stanovisko k jednotnému mechanizmu riešenia krízových situácií (Single Resolution Mechanism – SRM)

8. novembra 2013

EMBARGO

Nezverejňovať do 11:00 SEČ v piatok 8. novembra 2013
  • SRM by mal byť zriadený skôr, než ECB v plnom rozsahu prevezme svoje úlohy v oblasti dohľadu.
  • Do SRM by mali byť zahrnuté všetky úverové inštitúcie v členských štátoch EÚ zapojených do jednotného mechanizmu dohľadu.
  • ECB: proces riešenia krízovej situácie v inštitúcii by sa mal začať až potom, ako orgán dohľadu dospeje k záveru, že inštitúcia „je v úpadku alebo pravdepodobne bude v úpadku“.
  • ECB súhlasí so zavedením nástroja záchrany pomocou vnútorných zdrojov (bail-in) už pred rokom 2018.
  • ECB: návrh nariadenia bol upravený takým spôsobom, aby článok 114 zmluvy mohol byť právnym základom vytvorenia SRM.
  • ECB má záujem zúčastňovať sa na všetkých plenárnych a výkonných zasadaniach jednotnej rady pre riešenie krízových situácií v pozícii pozorovateľa.

Európska centrálna banka (ECB) dnes zverejnila svoje právne stanovisko k jednotnému mechanizmu riešenia krízových situácií. [1] Stanovisko bolo vydané na žiadosť Rady Európskej únie a Európskeho parlamentu.

ECB zriadenie jednotného mechanizmu riešenia krízových situácií plne podporuje v presvedčení, že centralizované rozhodovanie o otázkach riešenia krízových situácií upevní stabilitu hospodárskej a menovej únie a že SRM bude nevyhnutným doplnkom jednotného mechanizmu dohľadu.

Návrh nariadenia o SRM obsahuje tri zásadné predpoklady účinného riešenia krízových situácií:

  • jednotný systém,
  • jednotný orgán s rozhodovacími právomocami,
  • jednotný fond predfinancovaný bankovým sektorom.

ECB považuje za zásadné oddeliť úlohy orgánov poverených riešením krízových situácií od úloh orgánov dohľadu. V súlade s nariadením o jednotnom mechanizme dohľadu by malo byť posudzovanie úpadku alebo pravdepodobného úpadku úverovej inštitúcie vo výlučnej kompetencii ECB alebo príslušných vnútroštátnych orgánov. Hodnotenie orgánu dohľadu preto bude nevyhnutným predpokladom začatia riešenia krízovej situácie inštitúcie.

ECB víta výzvu Rady EÚ prijať tento právny predpis ešte v tomto volebnom období Európskeho parlamentu. Zároveň plne podporuje plánovaný termín nadobudnutia účinnosti SRM 1. januára 2015. Po uvedení jednotného mechanizmu dohľadu do prevádzky a presunutí dohľadu na európsku úroveň je potrebné uskutočniť tie isté kroky aj v prípade jednotného mechanizmu riešenia krízových situácií.

ECB tiež podporuje skoršie zavedenie nástroja záchrany pomocou vnútorných zdrojov, ktorý je základným prvkom smernice o ozdravení a riešení krízových situácií bánk.

ECB uznáva snahy o uskutočnenie zmien nevyhnutných na uplatnenie článku 114 (aproximácia ustanovení vnútroštátnych zákonov) Zmluvy o fungovaní Európskej únie ako možného právneho základu. Takýmto spôsobom by bolo možné SRM zriadiť bez potreby zmeny zmluvy.

Podľa stanoviska ECB je vhodné zachovať jednoznačné funkčné oddelenie dohľadu od riešenia krízových situácií a tým predísť možnému stretu záujmov. ECB odporúča, aby sa ako pozorovateľ zúčastňovala na výkonných i plenárnych zasadaniach jednotnej rady pre riešenie krízových situácií.

Médiá sa so svojimi otázkami môžu obracať na Utu Harnischfegerovú, tel. +49 69 1344 6321, a Petra Ehrlicha, tel. +49 69 1344 8320.

  1. [1]Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú jednotné pravidlá a jednotný postup riešenia krízových situácií úverových inštitúcií a určitých investičných spoločností v rámci jednotného mechanizmu riešenia krízových situácií a jednotného fondu na riešenie krízových situácií bánk a ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá