SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter
PRESSEMEDDELELSE

ECB offentliggør udtalelse om den fælles afviklingsmekanisme

8. november 2013

EMBARGO

Klausuleret til offentliggørelse fredag den 8. november 2013, kl. 11.00 CET
  • Den fælles afviklingsmekanisme bør være oprettet, når ECB påtager sig sine tilsynsopgaver fuldt ud.
  • Alle kreditinstitutter i EU-lande, der deltager i den fælles tilsynsmekanisme, bør være omfattet af den fælles afviklingsmekanisme.
  • ECB: Institutterne bliver kun omfattet af afvikling, hvis en tilsynsmyndighed har vurderet, at de er "nødlidende eller forventeligt nødlidende".
  • ECB støtter, at bail-in-værktøjet skal være på plads inden 2018.
  • ECB: Ændringerne af forordningsforslaget er blevet foretaget for at sikre, at artikel 114 i traktaten er et muligt retsgrundlag for oprettelsen af den fælles afviklingsmekanisme.
  • ECB ønsker at deltage som observatør i alle Den Fælles Afviklingsinstans plenar- og eksekutivmøder.

Den Europæiske Centralbank (ECB) har i dag offentliggjort sin udtalelse om den fælles afviklingsmekanisme [1]. Udtalelsen er afgivet på anmodning af Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Parlamentet.

ECB giver oprettelsen af en fælles afviklingsmekanisme sin fulde støtte og er overbevist om, at en centraliseret beslutningsproces i afviklingsanliggender vil øge stabiliteten i Den Økonomiske og Monetære Union, samt at den fælles afviklingsmekanisme vil udgøre et nødvendigt supplement til den fælles tilsynsmekanisme.

Forordningsforslaget opfylder tre væsentlige krav til effektiv afvikling, idet der etableres:

  • et fælles system
  • en fælles myndighed med beslutningsmæssige beføjelser
  • en fælles fond, som finansieres ex ante af banksektoren.

Det er efter ECB's opfattelse helt afgørende, at afviklings- og tilsynsmyndighedernes ansvarsområder holdes adskilt. I tråd med forordningen om den fælles tilsynsmekanisme bør ECB eller den kompetente nationale myndighed være eneansvarlig for at vurdere, om et kreditinstitut er nødlidende eller forventeligt nødlidende. Den tilsynsmæssige vurdering bliver derfor en nødvendig forudsætning for at bringe et institut under afvikling.

ECB hilser Rådets anmodning om at vedtage lovgivningen inden udløbet af Europa-Parlamentets indeværende valgperiode velkommen. ECB giver desuden sin fulde tilslutning til den foreløbige tidsplan, som indebærer, at den fælles afviklingsmekanisme træder i kraft pr. 1. januar 2015. Når den fælles tilsynsmekanisme er operationel, og tilsynet kommer til at foregå på EU-niveau, er det vigtigt, at afviklingsområdet følger efter.

ECB kan også støtte en tidligere implementering af bail-in-værktøjet, som er et centralt element i direktivet om bankgenopretning og -afvikling.

ECB har bemærket sig bestræbelserne på at foretage de nødvendige ændringer, således at artikel 114 ("tilnærmelse af nationale bestemmelser") i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde kan anvendes som muligt retsgrundlag. Det vil gøre det muligt at etablere den fælles afviklingsmekanisme, uden at der er behov for en traktatændring.

Af udtalelsen fremgår det, at det efter ECB's opfattelse er bedst at fastholde en klar funktionel adskillelse mellem tilsyn og afvikling for at forhindre eventuelle interessekonflikter. Det anbefales, at ECB deltager i alle plenar- og eksekutivmøder i Den Fælles Afviklingsinstans som observatør.

Medieforespørgsler bedes rettet til Uta Harnischfeger, tlf: +49 69 1344 6321, eller Peter Ehrlich, tlf.: +49 69 1344 8320.

  1. [1]Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ensartede regler og en ensartet procedure for afvikling af kreditinstitutter og visse investeringsselskaber inden for rammerne af en fælles afviklingsmekanisme og en fælles bankafviklingsfond og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt