Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

ECB publicerar sitt yttrande om den gemensamma rekonstruktionsmekanismen (SRM)

8 november 2013

EMBARGO

Får ej publiceras före 11.00 centraleuropeisk tid fredagen den 8 november 2013
  • SRM ska vara inrättat när ECB fullt ut tar över tillsynsansvaret.
  • SRM ska omfatta alla kreditinstitut i de EU-stater som deltar i den gemensamma tillsynsmekanismen.
  • ECB: Institutioner kan endast rekonstrueras om ett tillsynsorgan bedömer att de kommit på obestånd eller sannolikt kommer att göra det.
  • ECB stödjer att skuldnedskrivningsverktyget ska finnas på plats 2018.
  • ECB: Ändringar har gjorts till den föreslagna förordningen för att säkerställa att artikel 114 i fördraget kan utgöra en möjlig rättslig grund för upprättandet av SRM.
  • ECB strävar efter att vara närvarande såväl vid plenarmötena som vid de verkställande mötena som iakttagande part.

ECB publicerade idag det rättsliga yttrandet om den gemensamma rekonstruktionsmekanismen [1]. Yttrandet har utfärdats på begäran av Europeiska unionens råd och Europaparlamentet.

ECB stödjer fullt ut inrättandet av en gemensam rekonstruktionsmekanism. ECB anser att ett centraliserat beslutsfattande i rekonstruktionsärenden kommer att stärka Ekonomiska och monetära unionens stabilitet och att SRM kommer att vara ett nödvändigt komplement till den gemensamma tillsynsmekanismen.

Den föreslagna SRM-förordningen kräver tre viktiga förutsättningar för ett effektivt rekonstruktionsförfarande:

  • ett gemensamt system
  • en gemensam myndighet med centraliserat beslutfattande
  • en gemensam, av banksektorn, förhandsfinansierad fond.

ECB anser att det är avgörande att ansvaret för rekonstruktionsförfaranden och tillsynsmyndigheter hålls åtskilda från varandra. Enligt SRM-förordningen ska ECB eller de behöriga nationella myndigheterna vara ensamt ansvariga för att bedöma om ett kreditinstitut kommit på obestånd eller sannolikt kommer att göra det. En riskbedömning av tillsynsmyndigheten kommer alltså att vara en nödvändig förutsättning för att en rekonstruktion av ett kreditinstitut ska kunna inledas.

ECB välkomnar Europeiska rådets uppmaning att anta denna lagstiftning under Europaparlamentets innevarande mandatperiod. Vidare stödjer ECB den tänkta tidslinjen för att SRM ska träda i kraft den 1 januari 2015. När den gemensamma tillsynsmekanismen har påbörjats och tillsynen upphöjts till europeisk nivå behövs detta även för rekonstruktionsförfaranden.

ECB stödjer också en tidigare implementering av skuldnedskrivningsverktyget, som är en viktig del av direktivet om återhämtning och rekonstruktion av banker.

ECB noterar det arbete som gjorts för att göra de nödvändiga ändringar som gör det möjligt att som rättslig grund använda artikel 114 (tillnärmning av nationella föreskrifter) i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Detta skulle möjliggöra upprättande av SRM utan att fördraget behöver ändras.

ECB:s yttrande visar att det är bättre med en tydlig åtskillnad mellan tillsynsverksamhet och rekonstruktionsförfarande, för att på så vis undvika en möjlig intressekonflikt. ECB rekommenderar närvaro såväl vid nämndens plenarmöten som vid de verkställande mötena som iakttagande part.

Frågor från media kan ställas till Uta Harnischfeger, tel. +49 69 1344 6321, eller Peter Ehrlich, tel. +49 69 1344 8320.

  1. [1]Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av enhetliga regler och ett enhetligt förfarande för rekonstruktion av kreditinstitut och vissa värdepappersföretag inom ramen för en gemensam rekonstruktionsmekanism och gemensam bankrekonstruktionsfond som ändrar Europaparlamentets och rådets förordning EU nr 1093/2010.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media