Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs
INFORMĀCIJA PRESEI

ECB publicē atzinumu par vienoto noregulējuma mehānismu (VNM)

2013.8.11.

EMBARGO

Pārsūtīšanas embargo līdz piektdienai, 2013. gada 8. novembrim, plkst. 11.00 pēc Viduseiropas laika
  • VNM jāizveido līdz brīdim, kad ECB pilnībā uzņemsies uzraudzības pienākumus.
  • VNM jāaptver visas to ES dalībvalstu kredītiestādes, kuras piedalās vienotajā uzraudzības mehānismā.
  • ECB: iestāžu noregulējums uzsākams tikai tad, ja uzraudzības iestāde atzinusi, ka tā "ir maksātnespējīga vai, domājams, kļūs maksātnespējīga".
  • ECB piekrīt, ka iekšējās rekapitalizācijas instruments jāievieš jau pirms 2018. gada.
  • ECB: sniegti priekšlikumi veikt pārmaiņas ierosinātajā regulā, lai nodrošinātu, ka Līguma par Eiropas Savienības darbību 114. pants var kļūt par VNM izveides juridisko pamatu.
  • ECB lūdz tai nodrošināt dalību visās Vienotā noregulējuma valdes plenārsēdēs un augstākā līmeņa vadītāju sanāksmēs novērotāja statusā.

Eiropas Centrālā banka (ECB) šodien publicējusi juridisku atzinumu par vienoto noregulējuma mehānismu* [1]. Atzinums pieņemts pēc Eiropas Savienības Padomes un Eiropas Parlamenta lūguma.

ECB pilnībā atbalsta vienota noregulējuma mehānisma izveidi. Tā uzskata, ka centralizēta lēmumu pieņemšana par noregulējuma jautājumiem stiprinās Ekonomikas un monetārās savienības stabilitāti un ka VNM nodrošinās nepieciešamo papildinājumu vienotajam uzraudzības mehānismam.

Ierosinātā VNM regula ietver trīs vitāli svarīgus nosacījumus, kas jānodrošina, lai noregulējums būtu efektīvs:

  • vienota sistēma;
  • viena iestāde, kam piešķirtas lēmumu pieņemšanas pilnvaras;
  • viens fonds, kuru ex ante finansē banku sektors.

ECB uzskata, ka ir ļoti būtiski nodrošināt, lai par noregulējumu un uzraudzību būtu atbildīgas atsevišķas iestādes. Saskaņā ar Regulu par vienoto uzraudzības mehānismu ECB vai nacionālajām kompetentajām iestādēm jābūt atbildīgām tikai par novērtējuma sniegšanu, vai kredītiestāde ir maksātnespējīga vai, domājams, kļūs maksātnespējīga. Tādējādi uzraudzības iestādes novērtējums būs svarīgs priekšnosacījums, lai uzsāktu kādas iestādes noregulējuma procesu.

ECB atzinīgi vērtē ES Padomes aicinājumu pieņemt tiesību aktu Eiropas Parlamenta pašreizējā sasaukuma laikā. Turklāt tā stingri atbalsta paredzēto VNM laika grafiku, kas paredz, ka VNM stāsies spēkā ar 2015. gada 1. janvāri. Kad sāks darboties vienotais uzraudzības mehānisms un uzraudzība tiks īstenota Eiropas līmenī, tādā pašā veidā jāīsteno arī noregulējums.

ECB atbalsta arī iekšējās rekapitalizācijas instrumenta ātrāku ieviešanu, jo tas ir vitāli svarīgs Banku sanācijas un noregulējuma direktīvas elements.

ECB ņem vērā centienus veikt nepieciešamās pārmaiņas, lai Līguma par Eiropas Savienības darbību 114. pantu (valstu tiesību aktu tuvināšana) būtu iespējams izmantot kā iespējamo juridisko pamatu. Tādējādi, lai izveidotu VNM, nebūtu nepieciešams veikt grozījumus Līgumā.

ECB atzinumā norādīts, ka vēlams nodrošināt skaidru uzraudzības un noregulējuma funkciju nodalījumu, tādējādi izvairoties no iespējamiem interešu konfliktiem. ECB iesaka nodrošināt tās dalību Vienotā noregulējuma valdes augstākā līmeņa vadītāju sanāksmēs un plenārsēdēs novērotāja statusā.

Lai saņemtu papildinformāciju, lūdzam vērsties pie Utas Harnišfēgeres ( Uta Harnischfeger; tālr. +49 69 1344 6321) vai Petera Ērliha ( Peter Ehrlich; tālr. +49 69 1344 8320).

  1. [1]Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido vienādus noteikumus un vienotu procedūru kredītiestāžu un noteiktu ieguldījumu sabiedrību noregulējumam, izmantojot vienotu noregulējuma mehānismu un vienotu banku noregulējuma fondu, un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1093/2010.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem