European Central Bank - eurosystem
Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
PERSBERICHT

ECB publiceert haar advies inzake het Gemeenschappelijk Afwikkelingsmechanisme (GAM)

8 november 2013

EMBARGO

Persembargo tot 15.00 uur Midden-Europese tijd op vrijdag 8 november 2013
  • Het GAM dient te zijn opgericht op het moment dat de ECB haar toezichthoudende taken volledig op zich neemt.
  • De reikwijdte van het GAM: het GAM dient alle kredietinstellingen te omvatten in de lidstaten van de EU die deelnemen aan het gemeenschappelijk toezichtmechanisme.
  • De ECB: instellingen mogen niet eerder worden afgewikkeld dan nadat zij door een toezichthouder als “(waarschijnlijk) faillerend” zijn aangemerkt.
  • De ECB is er voorstander van het instrument van de “bail-in” al vóór 2018 in te voeren.
  • De ECB: in het verordeningsvoorstel zijn wijzigingen aangebracht opdat Artikel 114 van het Verdrag als juridische basis voor de oprichting van het GAM kan fungeren.
  • De ECB streeft ernaar als waarnemer vertegenwoordigd te zijn bij alle plenaire en bestuursvergaderingen van de gemeenschappelijke afwikkelingsraad.

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft vandaag haar juridisch advies inzake het gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme [1] gepubliceerd. Dit advies is uitgebracht op verzoek van de Raad van de Europese Unie en het Europees Parlement.

De ECB ondersteunt de oprichting van een gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme volledig. Zij is van mening dat gecentraliseerde besluitvorming over afwikkelingskwesties de stabiliteit van de Economische en Monetaire Unie vergroot en dat het afwikkelingsmechanisme een noodzakelijke aanvulling vormt op het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme.

De voorgestelde GAM-Verordening voorziet in drie noodzakelijke voorwaarden voor effectieve afwikkeling:

  • een gemeenschappelijk stelsel;
  • een gemeenschappelijke autoriteit met de bevoegdheid besluiten te nemen;
  • een gemeenschappelijk fonds dat van tevoren door de banksector wordt gefinancierd.

De ECB acht het van cruciaal belang dat de verantwoordelijkheden van de toezichthoudende en afwikkelingsautoriteiten gescheiden blijven. In overeenstemming met de Verordening inzake het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme dient de beoordeling of een kredietinstelling (waarschijnlijk) failleert, uitsluitend de verantwoordelijkheid van de ECB of de nationale bevoegde autoriteiten te zijn. Het oordeel van de toezichthouder wordt derhalve een noodzakelijke voorwaarde voor het doen afwikkelen van een instelling.

De ECB verwelkomt de oproep van de EU-Raad om de wetgeving binnen de huidige zittingstermijn van het Europees Parlement aan te nemen. De ECB is bovendien groot voorstander van het voor inwerkingtreding van het GAM per 1 januari 2015 voorziene tijdpad. Wanneer het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme eenmaal in werking is getreden en het toezicht naar het Europees niveau is getild, dient dit ook voor de afwikkeling te gebeuren.

De ECB is tevens voorstander van een vroegtijdiger implementatie van het “bail-in”-instrument, dat een belangrijk onderdeel vormt van de Richtlijn voor herstel en afwikkeling van banken.

De ECB neemt nota van de gedane inspanningen om de wijzigingen door te voeren die nodig zijn om Artikel 114 (“onderlinge aanpassing van de voorschriften van de lidstaten”) van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie eventueel als juridische basis te kunnen gebruiken. Hiermee zou het GAM opgericht kunnen worden zonder dat een Verdragswijziging nodig is.

In het ECB-Advies wordt gesteld dat het beter is om tussen toezicht en afwikkeling een duidelijke functiescheiding aan te houden teneinde eventuele belangenconflicten te voorkomen. De ECB raadt aan dat zij als waarnemer zitting krijgt in zowel de plenaire als de bestuursvergaderingen van de gemeenschappelijke afwikkelingsraad.

De media kunnen voor inlichtingen contact opnemen met Uta Harnischfeger, tel. +49 69-1344 6321 of Peter Ehrlich, tel. +49 69-1344 8320.

  1. [1]Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van eenvormige regels en een eenvormige procedure voor de afwikkeling van kredietinstellingen en bepaalde beleggingsondernemingen in het kader van een gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme en een gemeenschappelijk bankenafwikkelingsfonds en tot wijziging van Verordening (EU) Nr. 1093/2010 van het Europees Parlement en de Raad.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media