Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Коригиране на алгоритъма за записване на капитала на ЕЦБ поради разширяването на ЕС

1 юли 2013 г.

Днес Европейската централна банка обявява корекция на капиталовия алгоритъм и на вноските, изплащани от националните централни банки (НЦБ) на държавите членки на ЕС.

В съответствие с член 29 от Протокола за устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка на дяловете на НЦБ в капиталовия алгоритъм на ЕЦБ се присвоява тегло според дяловете на съответните държави членки в общото население и в брутния вътрешен продукт на Европейския съюз в равни съотношения съгласно данните, предоставени на ЕЦБ от Европейската комисия. Теглата се преразглеждат на всеки пет години и винаги, когато нова държава членка се присъедини към Европейския съюз. Ето защо днес капиталовият алгоритъм на ЕЦБ се променя заради присъединяването на Хърватия към Европейския съюз и включването на Hrvatska narodna banka в Европейската система на централните банки (ЕСЦБ).

В съответствие с член 48.3. от Устава записаният капитал на ЕЦБ автоматично нараства, когато нова държава се присъедини към Европейския съюз, а нейната НЦБ стане член на ЕСЦБ. Увеличението се определя, като съществуващият размер на записания капитал (т.е. 10 760 652 402,58 евро) се умножи по съотношението, в рамките на разширения капиталов алгоритъм, между теглата на присъединяващите се НЦБ и тези на НЦБ, които вече са членове. Така днес записаният капитал на ЕЦБ се увеличава на 10 825 007 069,61 евро.

НЦБ от Евросистемата са задължени да изплащат изцяло вноските си в записания капитал. Единадесетте НЦБ извън еврозоната, сред които вече е и Hrvatska narodna banka, са длъжни да внасят малък процент от дела си в записания капитал на ЕЦБ (3,75 % от 29 декември 2010 г.) като вноски за оперативните ѝ разходи. Новите дялове на НЦБ в капиталовия алгоритъм на ЕЦБ са представени по-долу.

Съответните решения на ЕЦБ са достъпни на уебсайта на ЕЦБ и своевременно ще бъдат публикувани в Официален вестник на Европейския съюз.

Алгоритъм за записване на капитала на ЕЦБ (%) от 1 януари 2009 г. Алгоритъм за записване на капитала на ЕЦБ (%) от 1 юли 2013 г. Записан дял от капитала (EUR) от 1 юли 2013 г. Внесен капитал (EUR) от 1 юли 2013 г.
Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique 2,4256 2,4176 261 705 370,91 261 705 370,91
Deutsche Bundesbank 18,9373 18,7603 2 030 803 801,28 2 030 803 801,28
Eesti Pank 0,1790 0,1780 19 268 512,58 19 268 512,58
Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland 1,1107 1,1111 120 276 653,55 120 276 653,55
Bank of Greece 1,9649 1,9483 210 903 612,74 210 903 612,74
Banco de España 8,3040 8,2533 893 420 308,48 893 420 308,48
Banque de France 14,2212 14,1342 1 530 028 149,23 1 530 028 149,23
Banca d’Italia 12,4966 12,4570 1 348 471 130,66 1 348 471 130,66
Central Bank of Cyprus 0,1369 0,1333 14 429 734,42 14 429 734,42
Banque centrale du Luxembourg 0,1747 0,1739 18 824 687,29 18 824 687,29
Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta 0,0632 0,0635 6 873 879,49 6 873 879,49
De Nederlandsche Bank 3,9882 3,9663 429 352 255,40 429 352 255,40
Oesterreichische Nationalbank 1,9417 1,9370 209 680 386,94 209 680 386,94
Banco de Portugal 1,7504 1,7636 190 909 824,68 190 909 824,68
Banka Slovenije 0,3288 0,3270 35 397 773,12 35 397 773,12
Národná banka Slovenska 0,6934 0,6881 74 486 873,65 74 486 873,65
Suomen Pankki – Finlands Bank 1,2539 1,2456 134 836 288,06 134 836 288,06
Общо за НЦБ от еврозоната 69,9705 69,5581 7 529 669 242,49 7 529 669 242,49
Българска народна банка 0,8686 0,8644 93 571 361,11 3 508 926,04
Česká národní banka 1,4472 1,4539 157 384 777,79 5 901 929,17
Danmarks Nationalbank 1,4835 1,4754 159 712 154,31 5 989 205,79
Latvijas Banka 0,2837 0,2742 29 682 169,38 1 113 081,35
Lietuvos bankas 0,4256 0,4093 44 306 753,94 1 661 503,27
Magyar Nemzeti Bank 1,3856 1,3740 148 735 597,14 5 577 584,89
Narodowy Bank Polski 4,8954 4,8581 525 889 668,45 19 720 862,57
Banca Naţională a României 2,4645 2,4449 264 660 597,84 9 924 772,42
Sveriges riksbank 2,2582 2,2612 244 775 059,86 9 179 064,74
Bank of England 14,5172 14,4320 1 562 265 020,29 58 584 938,26
Общо за горната група НЦБ извън еврозоната 30,0295 29,8474 3 230 983 160,09 121 161 868,50
Hrvatska narodna banka - 0,5945 64 354 667,03 2 413 300,01
Общо за новите НЦБ извън еврозоната 0 0,5945 64 354 667,03 2 413 300,01
Всичко [1] 100,0000 100,0000 10 825 007 069,61 7 653 244 410,99
  1. [1]В резултат на закръгляването общите суми може да не се равняват.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите