Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
TLAČOVÁ SPRÁVA

Zmena kľúča na upisovanie základného imania ECB pri príležitosti rozšírenia EÚ

1. júla 2013

Európska centrálna banka (ECB) dnes oznámila zmenu kľúča na upisovanie svojho základného imania a splatené podiely národných centrálnych bánk členských štátov EÚ.

V súlade s článkom 29 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky sa podiely národných centrálnych bánk na základnom imaní ECB určujú rovným dielom na základe podielu príslušného členského štátu na celkovom počte obyvateľov a hrubom domácom produkte Európskej únie, ktorý ECB oznamuje Európska komisia. Tieto vážené podiely sa upravujú každých päť rokov, resp. pri vstupe nového členského štátu do Európskej únie. K zmene kľúča na upisovanie základného imania ECB dnes dochádza pri príležitosti vstupu Chorvátska do Európskej únie a vstupu jeho národnej centrálnej banky, Hrvatska narodna banka, do Európskeho systému centrálnych bánk (ESCB).

V súlade s článkom 48.3 štatútu sa upísané základné imanie ECB automaticky zvyšuje pri vstupe krajiny do Európskej únie a vstupe jej národnej centrálnej banky do ESCB. Veľkosť navýšenia sa určuje vynásobením aktuálnej výšky upísaného základného imania (t. j. 10 760 652 402,58 EUR) a pomeru váženého podielu pristupujúcej národnej centrálnej banky k váženým podielom národných centrálnych bánk, ktoré už sú členmi ESCB, v rámci rozšíreného kľúča na upisovanie základného imania. V dôsledku toho sa dnes upísané základné imanie ECB zvýšilo na 10 825 007 069,61 EUR.

Národné centrálne banky Eurosystému sú povinné svoj podiel na upísanom základnom imaní splatiť v plnej výške. Národné centrálne banky 11 krajín nepatriacich do eurozóny (odteraz aj vrátane Hrvatska narodna banka) musia splatiť malé percento svojho podielu na upísanom základnom imaní ECB (k 29. decembru toto percento predstavuje 3,75 %) ako príspevok na krytie prevádzkových nákladov ECB. Nové podiely jednotlivých národných centrálnych bánk na základnom imaní ECB sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Príslušné rozhodnutia ECB sú k dispozícii na internetovej stránke ECB a čoskoro budú zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie.

Kľúč na upisovanie základného imania ECB ( %) od 1. januára 2009 Kľúč na upisovanie základného imania ECB ( %) od 1. júla 2013 Upísaný podiel na základnom imaní (EUR) od 1. júla 2013 Splatené základné imanie (EUR) od 1. júla 2013
Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique 2,4256 2,4176 261 705 370,91 261 705 370,91
Deutsche Bundesbank 18,9373 18,7603 2 030 803 801,28 2 030 803 801,28
Eesti Pank 0,1790 0,1780 19 268 512,58 19 268 512,58
Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland 1,1107 1,1111 120 276 653,55 120 276 653,55
Bank of Greece 1,9649 1,9483 210 903 612,74 210 903 612,74
Banco de España 8,3040 8,2533 893 420 308,48 893 420 308,48
Banque de France 14,2212 14,1342 1 530 028 149,23 1 530 028 149,23
Banca d’Italia 12,4966 12,4570 1 348 471 130,66 1 348 471 130,66
Central Bank of Cyprus 0,1369 0,1333 14 429 734,42 14 429 734,42
Banque centrale du Luxembourg 0,1747 0,1739 18 824 687,29 18 824 687,29
Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta 0,0632 0,0635 6 873 879,49 6 873 879,49
De Nederlandsche Bank 3,9882 3,9663 429 352 255,40 429 352 255,40
Oesterreichische Nationalbank 1,9417 1,9370 209 680 386,94 209 680 386,94
Banco de Portugal 1,7504 1,7636 190 909 824,68 190 909 824,68
Banka Slovenije 0,3288 0,3270 35 397 773,12 35 397 773,12
Národná banka Slovenska 0,6934 0,6881 74 486 873,65 74 486 873,65
Suomen Pankki – Finlands Bank 1,2539 1,2456 134 836 288,06 134 836 288,06
Spolu za NCB krajín eurozóny 69,9705 69,5581 7 529 669 242,49 7 529 669 242,49
Българска народна банка (Bulharská národná banka) 0,8686 0,8644 93 571 361,11 3 508 926,04
Česká národní banka 1,4472 1,4539 157 384 777,79 5 901 929,17
Danmarks Nationalbank 1,4835 1,4754 159 712 154,31 5 989 205,79
Latvijas Banka 0,2837 0,2742 29 682 169,38 1 113 081,35
Lietuvos bankas 0,4256 0,4093 44 306 753,94 1 661 503,27
Magyar Nemzeti Bank 1,3856 1,3740 148 735 597,14 5 577 584,89
Narodowy Bank Polski 4,8954 4,8581 525 889 668,45 19 720 862,57
Banca Naţională a României 2,4645 2,4449 264 660 597,84 9 924 772,42
Sveriges riksbank 2,2582 2,2612 244 775 059,86 9 179 064,74
Bank of England 14,5172 14,4320 1 562 265 020,29 58 584 938,26
Spolu za predchádzajúcu skupinu NCB krajín nepatriacich do eurozóny 30,0295 29,8474 3 230 983 160,09 121 161 868,50
Hrvatska narodna banka 0,5945 64 354 667,03 2 413 300,01
Spolu za NCB nového členského štátu EÚ nepatriaceho do eurozóny 0 0,5945 64 354 667,03 2 413 300,01
Spolu [1] 100,0000 100,0000 10 825 007 069,61 7 653 244 410,99
  1. [1]Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá