Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αναπροσαρμογή της κλείδας κατανομής για την εγγραφή στο κεφάλαιο της ΕΚΤ λόγω διεύρυνσης της ΕΕ

1 Ιουλίου 2013

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) ανακοινώνει σήμερα την αναπροσαρμογή της κλείδας κατανομής για την εγγραφή στο κεφάλαιό της καθώς και των εισφορών που καταβάλλουν οι εθνικές κεντρικές τράπεζες (ΕθνΚΤ) των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).

Σύμφωνα με το άρθρο 29 του πρωτοκόλλου για το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, τα μερίδια συμμετοχής των ΕθνΚΤ στην κλείδα κατανομής για την εγγραφή στο κεφάλαιο της ΕΚΤ σταθμίζονται, σε ίση αναλογία, σύμφωνα με τα μερίδια συμμετοχής των αντίστοιχων κρατών μελών στον συνολικό πληθυσμό και στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της ΕΕ, όπως κοινοποιούνται στην ΕΚΤ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι σταθμίσεις αυτές αναπροσαρμόζονται ανά πενταετία ή κάθε φορά που μια χώρα γίνεται μέλος της ΕΕ. Έτσι, η κλείδα κατανομής για την εγγραφή στο κεφάλαιο της ΕΚΤ αναπροσαρμόστηκε σήμερα λόγω της ένταξης της Κροατίας στην ΕΕ και της ενσωμάτωσης της κεντρικής τράπεζας της χώρας, της Hrvatska narodna banka, στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ).

Σύμφωνα με το άρθρο 48.3 του καταστατικού, το εγγεγραμμένο κεφάλαιο της ΕΚΤ αυξάνεται αυτομάτως όταν μια χώρα εντάσσεται στην ΕΕ και η αντίστοιχη ΕθνΚΤ γίνεται μέλος του ΕΣΚΤ. Η αύξηση υπολογίζεται με τον πολλαπλασιασμό του ισχύοντος ποσού του εγγεγραμμένου κεφαλαίου (δηλ. 10.760.652.402,58 ευρώ) επί τον λόγο της στάθμισης της νεοεισερχόμενης ΕθνΚΤ προς τις σταθμίσεις των ΕθνΚΤ που είναι ήδη μέλη του ΕΣΚΤ, εντός της διευρυμένης κλείδας κατανομής. Έτσι, σήμερα το εγγεγραμμένο κεφάλαιο της ΕΚΤ αυξήθηκε σε 10.825.007.069,61 ευρώ.

Οι ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος υποχρεούνται να καταβάλουν εξ ολοκλήρου το εγγεγραμμένο τους κεφάλαιο. Οι έντεκα ΕθνΚΤ που δεν συμμετέχουν στη ζώνη του ευρώ (στις οποίες περιλαμβάνεται πλέον και η Hrvatska narodna banka) υποχρεούνται να καταβάλουν ένα μικρό ποσοστό του μεριδίου συμμετοχής τους στο εγγεγραμμένο κεφάλαιο της ΕΚΤ (3,75% από τις 29 Δεκεμβρίου 2010) ως συνεισφορά για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων της ΕΚΤ. Τα νέα μερίδια συμμετοχής των ΕθνΚΤ στην κλείδα κατανομής για την εγγραφή στο κεφάλαιο της ΕΚΤ αναγράφονται παρακάτω.

Οι σχετικές αποφάσεις της ΕΚΤ είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ και θα δημοσιευθούν προσεχώς στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κλείδα κατανομής για την εγγραφή στο κεφάλαιο της ΕΚΤ (%) από 1ης Ιανουαρίου 2009 Κλείδα κατανομής για την εγγραφή στο κεφάλαιο της ΕΚΤ (%) από 1ης Ιουλίου 2013 Μερίδιο συμμετοχής στο εγγεγραμμένο κεφάλαιο (ευρώ) από 1ης Ιουλίου 2013 Καταβεβλημένο κεφάλαιο (ευρώ) από 1ης Ιουλίου 2013
Nationale Bank van België/ Banque Nationale de Belgique 2,4256 2,4176 261.705.370,91 261.705.370,91
Deutsche Bundesbank 18,9373 18,7603 2.030.803.801,28 2.030.803.801,28
Eesti Pank 0,1790 0,1780 19.268.512,58 19.268.512,58
Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland 1,1107 1,1111 120.276.653,55 120.276.653,55
Τράπεζα της Ελλάδος 1,9649 1,9483 210.903.612,74 210.903.612,74
Banco de España 8,3040 8,2533 893.420.308,48 893.420.308,48
Banque de France 14,2212 14,1342 1.530.028.149,23 1.530.028.149,23
Banca d’Italia 12,4966 12,4570 1.348.471.130,66 1.348.471.130,66
Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου 0,1369 0,1333 14.429.734,42 14.429.734,42
Banque centrale du Luxembourg 0,1747 0,1739 18.824.687,29 18.824.687,29
Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta 0,0632 0,0635 6.873.879,49 6.873.879,49
De Nederlandsche Bank 3,9882 3,9663 429.352.255,40 429.352.255,40
Oesterreichische Nationalbank 1,9417 1,9370 209.680.386,94 209.680.386,94
Banco de Portugal 1,7504 1,7636 190.909.824,68 190.909.824,68
Banka Slovenije 0,3288 0,3270 35.397.773,12 35.397.773,12
Národná banka Slovenska 0,6934 0,6881 74.486.873,65 74.486.873,65
Suomen Pankki – Finlands Bank 1,2539 1,2456 134.836.288,06 134.836.288,06
Μερικό σύνολο για την ομάδα των ΕθνΚΤ της ζώνης του ευρώ 69,9705 69,5581 7.529.669.242,49 7.529.669.242,49
Българска народна банка (Εθνική Τράπεζα της Βουλγαρίας) 0,8686 0,8644 93.571.361,11 3.508.926,04
Česká národní banka 1,4472 1,4539 157.384.777,79 5.901.929,17
Danmarks Nationalbank 1,4835 1,4754 159.712.154,31 5.989.205,79
Latvijas Banka 0,2837 0,2742 29.682.169,38 1.113.081,35
Lietuvos bankas 0,4256 0,4093 44.306.753,94 1.661.503,27
Magyar Nemzeti Bank 1,3856 1,3740 148.735.597,14 5.577.584,89
Narodowy Bank Polski 4,8954 4,8581 525.889.668,45 19.720.862,57
Banca Naţională a României 2,4645 2,4449 264.660.597,84 9.924.772,42
Sveriges riksbank 2,2582 2,2612 244.775.059,86 9.179.064,74
Bank of England 14,5172 14,4320 1.562.265.020,29 58.584.938,26
Μερικό σύνολο για την προηγούμενη ομάδα των ΕθνΚΤ εκτός της ζώνης του ευρώ 30,0295 29,8474 3.230.983.160,09 121.161.868,50
Hrvatska narodna banka - 0,5945 64.354.667,03 2.413.300,01
Μερικό σύνολο για τη νέα ΕθνΚΤ εκτός της ζώνης του ευρώ 0 0,5945 64.354.667,03 2.413.300,01
Σύνολο [1] 100,0000 100,0000 10.825.007.069,61 7.653.244.410,99
  1. [1]Το σύνολο ενδέχεται να μην αντιστοιχεί στο άθροισμα των επιμέρους στοιχείων λόγω στρογγυλοποιήσεων.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου